Kursplan för Datasäkerhet

Kursplan fastställd 2023-02-04 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputer security
 • KurskodEDA264
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPCSN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 12123
 • Max antal deltagare160 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp
0223 Inlämningsuppgift 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Undervisningen förutsätter kunskaper motsvarande en kandidatexamen. Dessutom krävs kunskaper i ett programmeringsspråk, till exempel C. Kursen EDA093 Operativsystem eller motsvarande rekommenderas.

Syfte

Denna kurs ger grundläggande kunskaper inom området datasäkerhet (eng. "security"), dvs hur man skyddar sitt system mot avsiktliga intrång. Intrång kan göras med avsikt att ändra eller förstöra resurser (data, programvara, maskinvara, osv.), för att skaffa tillgång till konfidentiell information eller för att orättmätigt utnyttja systemet och dess tjänster. Kursen behandlar de hot som finns, svagheter i datorsystemen och kommunikationsnäten samt de regelverk och mekanismer som kan användas för att skydda systemen. Kursen behandlar säkerhet som en del av det överordnade begreppet pålitlighet (eng. dependability). Säkerhetstänkandet sätts även in i ett vidare sammanhang, genom att organisatoriska, affärsmässiga, sociala, juridiska, mänskliga och etiska aspekter berörs.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs skall studenten ha tillgodogjort sig följande lärandemål. Studenten skall: 
* ha en övergripande och grundläggande förståelse för datasäkerhet och vad otillräcklig datasäkerhet innebär för de betraktade systemen
* ha en generell förståelse för olika skyddsmekanismer
* kunna analysera olika typer av system ur datasäkerhetssynpunkt, samt kunna föreslå åtgärder för att säkra systemen
* ha förståelse för några metoder för att modellera säkerhet
* förstå vanliga metoder för säkerhetsbedömning, utvärdering och svårigheterna i hur säkerhet kan mätas
* ha förbättrat sin förmåga att uttrycka sig skriftligt genom att författa en teknisk rapport
föra ett välunderbyggt resonemang kring etiska och sociala aspekter av datasäkerhet.

Innehåll

Introduktion till datasäkerhet: definitioner, terminologi, standarder. Några praktikfall. Koppling till tillförlitlighet, tillgänglighet och katastrofsäkerhet.
Säkerhet i UNIX: filsystem, systemadministration, lösenord och konton, behörighet.
Säkerhetshot: systematik, fysisk säkerhet, röjande strålning, virus, maskar, trojanska hästar, och logiska bomber.
Steganografi och hemliga kanaler.
Introduktion till kryptoteknik.
Säkra operativsystem. Säkerhetsmekanismer: autentisering, behörighet, åtkomstkontroll, filskydd, referensmonitorkonceptet, kryptering och separation.
Intrångsdetekteringssystem. Vilseledande system.
Säkerhetsmodeller: Bell-LaPadula, Biba, m. fl.
Introduktion till säkerhet i nätverk och brandväggar.
Säkerhet för databaser, defensiv programmeringsteknik.
Mätning av säkerhet.
Säkerhetsplanering och organisation. Säkerhetspolicy och riskanalys. Social Engineering och datakriminalitet.
Lagar och etik.

Organisation

Kursen utgörs av en föreläsningsserie, hemuppgifter och laborationer. Normalt ges någon föreläsning av föreläsare från industrin, som belyser säkerhet ur tillämpningssynpunkt. Vid laborationerna får man praktiskt sätta sig in i hur några vanliga säkerhetsmekanismer fungerar.

Denna kurs är en grundkurs i datasäkerhet och är en del av den föreslagna säkerhetsfördjupningen på Chalmers och Göteborg universitet. Med denna kurs får studenterna en bred överblick över datasäkerhetsfältet. För mer detaljerade kunskaper inom några områden hänvisas till fortsättningskurserna i kryptoteknik (TDA 351), Nätverkssäkerhet (EDA491) och Språkbaserad säkerhet (TDA601). Etiska och sociala aspekter utvecklas ytterligare i kursen DAT147.

Litteratur

Information om litteratur ges på kursens hemsida före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom laborationer som genomförs i grupp och genom individuella obligatoriska inlämningsuppgifter där en frivillig skriftlig salstentamen ingår.

För betyget 3 på hela kursen krävs att studenten är godkänd på både laboratoriemomentet och de obligatoriska inlämningsuppgifterna. För betyget 4 eller 5 på hela kursen krävs att studenten erhållit betyget 4 respektive 5 på den skriftlig tentamen och erhållit betyget Godkänd på de andra delmomenten.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.