Kursplan för Konceptdriven interaktionsdesign

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnConcept-driven interaction design
 • KurskodDAT666
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23135
 • Max antal deltagare55 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Laboration 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp
0223 Inlämningsuppgift 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp
0323 Projekt 3,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatexamen om minst 180 hp samt avklarade kurser DAT420
Människadatorinteraktion, 7,5 hp och TDA498 Interaction design
methodology 7,5 hp eller motsvarande.

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge dig färdigheter och förmåga att designa för ett visst koncept, så att det genomsyrar alla aspekter av artefakten och ger en giltig designlogik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

 • förklara vad som menas med "konceptdriven interaktionsdesign" och redogöra för de alternativa teorierna och synsätten inom området.
 • redogöra för designmetoder som syftar till att utveckla konceptet av en design, samt de underliggande teorierna.
 • analysera och diskutera en viss design i relation till konceptet.

Färdigheter och förmåga

 • analysera upplevelser genom ett konceptuellt ramverk av interaktivasystem eller artefakt.
 • välja och tillämpa lämpliga designmetoder, grundat i teori och kontext.
 • formge en artefakt med ett specifikt koncept i åtanke.
 • motivera sin design i relation till det konceptet man siktade på.
 • ge och ta konstruktiv kritik gällande konceptdriven design.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • tillämpa relaterade teorier och synsätt vid diskussion kring, eller design av konceptdrivna artefakter.
 • förutse och diskutera de etiska och samhälleliga aspekterna av att formge ettk oncept. 

Innehåll

Efter fullgjord kurs ska studenten ha en tydlig uppfattning om några konceptuella och estetiska ideal och hur man designar och motiverar enligt dem. Att formge interaktivasystem handlar ofta, men inte alltid, om att designa effektiva system på ett användarcentrerat sätt. I den här kursen utforskar vi teorier och alternativa förhållningssätt till interaktionsdesign som ett komplement till användarcentrerad design. Förutom att sikta på effektivitet kan vi också designa för upplevelser som ärlekfulla, tar hela kroppen i anspråk, får användaren att haja till och tänka efter, ellersom väcker vissa känslor hos användaren (som skräck, förtjusning eller välbehag) med stöd av designens konceptuella inramning. I den här kursen undersöker vi olika designteorier inom interaktionsdesign, samt diskutera och övar hur man designar med demgenom analys och utveckling av designkoncept. Kursen går bland annat igenom följande:

 • Vad konceptdriven design innebär och hur vi kan designa med ett koncept somhuvudmotivator. 
 • Alternativa teorier och metoder inom interaktionsdesign och hur de relaterar tilloch kompletterar mer vanliga förhållningssätt. 
 • Analys av koncepten bakom interaktiva system av artefakter.

Organisation

Kursen har både teoretiska och praktiska moment, liksom arbete i grupp ochindividuellt. Föreläsningar och litteraturseminarier ger en teoretisk grund, vilken omedelbart omsätts i praktik. Fokus är att använda analys och reflektion som bas för praktiken. Fokus ligger också på ett utbyte av tankar, idéer, funderingar och designidéer. Följaktligen kräver kursen ett aktivt deltagande. 


Undervisningsspråk: engelska

Litteratur

Kurslitteratur kommer att publiceras senast 8 veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom tre moduler;

 1. Litteraturseminarier där litteratur presenteras tillsammans med en frågeställning och diskuteras (2 hp).
 2. Övningar där olika designmetoder som fokuserar på design konceptet i en designprocess övas. I övningarna ges även träning på att ge och ta konstruktiv kritik (2 hp).
 3. Ett individuellt projekt (3,5 hp).

För att bli godkänd på kursen krävs att alla modulerna är godkända.
Betyget för hela kursen avgörs av projektet.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.