Kursplan för Interaktivt och linjärt berättande med digital media

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnInteractive and linear storytelling with digital media
 • KurskodDAT590
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeInformationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23133
 • Max antal deltagare30
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är tillgänglig för studenter med antingen
1. fullgjort 120 hp på kandidatnivå inom IT,konst, design, media, kommunikation eller motsvarande"
eller
2. motsvarande arbetserfarenhet, antingen som anställd eller som egen företagare i minst två år, med arbetsuppdrag inom IT,konst, design, media, kommunikation eller motsvarande.
Dessutom behövs en avklarad kurs om minst 7,5 hp inom programmering.

Syfte

Uppmuntra till och möjliggöra utforskandet av gränslandet mellan interaktiva digitala applikationer och linjärt audiovisuellt berättande.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • diskutera skillnaden mellan linjära, immersiva och interaktiva narrativ, särskilt vad gäller hybrider mellan dessa tre
 • beskriva aspekter av berättande relaterat till struktur, karaktärer och känslomässig drivkraft
 • lista och förklara teknologier för filmproduktion
 • lista och förklara teknologier för branching och interaktiva narrativ
 • lista och föklara teknologier för virtual reality och immersiv video

Färdigheter och förmåga
 • skriva manus för en engagerande och intressant visuell berättelse
 • planera produktionen av en narrativ mediaproduktion
 • skapa en narrativ mediaproduktion
 • muntligt presentera idén till en berättelse i pitch-form och muntligt presentera den färdiga mediaprodukten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • argumentera för fördelar och nackdelar vad gäller linjär respektive interaktivt berättande
 • utvärdera och välja mellan olika teknologier för visuella effekter och interaktivt, immersivt berättande
 • diskutera jämställdhet och andra etiska ställningstagande i relation till berättande

Innehåll

Interaktivt berättande och digital filmproduktion.

Organisation

Undervisningen sker i form av flipped classroom, med inspelade föreläsningar, film- och litteraturseminarier, workshops och ett projekt.

Litteratur

Litteraturlista publiceras senast 8 veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursens lärandemål examineras i form av ett kortfilmsprojekt samt aktivt deltagande i film- och litteraturseminarier. Projektet omfattar produktion av rörlig bild, möjligen i interaktiv form. Projektet bedöms ur tre perspektiv; kreativt innehåll, lämpliga designval, och teknisk kvalitet. Projektet presenteras verbalt och lämnas in digitalt.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.