Kursplan för Ansvarsfull interaktiondesign: teori och praktik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-10-25 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnResponsible interaction design: Theory and practice
 • KurskodDAT585
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeInformationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23132
 • Max antal deltagare45
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Laboration 4 hp
Betygsskala: UG
4 hp
  0223 Projekt 3,5 hp
  Betygsskala: UG
  3,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Syfte

   Syftet med denna kurs är att ge interaktionsdesigner den kunskap, färdighet och övertygelse som de behöver för att agera etiskt ansvarsfullt i sin utveckling av interaktiva system.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Kunskap och förståelse
   • beskriva de vanligaste och viktigaste etiska ramverken relevanta för teknik och samhälle i allmänhet, och för interaktionsdesign specifikt
   • beskriva historiska trender och historiskt betydelsefulla fall relaterade till etik och interaktionsdesign
   • beskriva metoder för att utforska framtida implikationer av tekniska förändringar, såsom designfiktion och spekulativ design
   • beskriva frågor som rör tillgänglighet
   • beskriva frågor och möjligheter som rör social och miljömässig hållbarhet, både ur ett design- och ingenjörsperspektiv
   Färdighet och förmåga
   • formge ett interaktivt system som tar hänsyn till och problematiserar designfrågor relaterade till etiska aspekter, såsom hållbarhet, tillgänglighet, jämlikhet och integritet
   • debattera, lyssna på och argumentera för olika aspekter av en design, i relation till etiska frågor
   • analysera befintliga digitala tillämpningar och identifiera och diskutera etiska dilemman, implikationer och alternativa lösningar
   • tillämpa verktyg för att möjliggöra och underlätta dialog i en miljö med flera intressenter, inklusive metoder för samarbete och deltagande problemlösning, medskapande och aktivt lyssnande
   Värderingsförmåga och förhållningssätt
   • utvärdera behoven hos olika användargrupper, för att kunna fatta välgrundade designbeslut
   • balansera omsorgen för individen, samhället och miljön, för att kunna fatta välgrundade designbeslut
   • uttrycka en egen individuell hållning och professionellt ansvar i etiska frågor som rör teknik i allmänhet och interaktionsdesign specifikt

   Innehåll

   Kursen fokuserar på att utforska teori och praktik angående etiska överväganden relaterade till interaktionsdesign, innefattande designetiska dilemman för det förflutna, nuet och framtiden. Det övergripande målet med kursen är att stödja studenterna att ta en etisk ställning som interaktionsdesigner och att ta ställning mot oetiska metoder inom design.

   Kursen innehåller bland annat:
   • Kritisk analys och kritisk praktik
   • Etik inom data, AI och spel
   • "Dark design", gamification och nudging
   • Inkluderande design och tillgänglighet
   • Spekulativ design och designfiktion
   • Social och miljömässig hållbarhet, långsiktigt ansvar

   Organisation

   Kursen har två spår som löper parallellt: ett teoretiskt spår med föreläsningar, litteratur och seminarier, och ett praktiskt spår med gruppövningar och workshops. Några av övningarna och workshoparna är rollspelsaktiviteter. Den senare halvan av kursen har ett individuellt projekt.

   Litteratur

   Kurslitteratur meddelas senast 8 veckor före kursstart. Kurslitteraturen kommer att bestå av fritt tillgängliga bokkapitel från en samling böcker, samt forskningsartiklar.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Uppfyllnad av lärandemålen examineras genom ett individuellt projekt, samt aktivt deltagande i övningar och seminarier. Projektet och övningarna innebär bland annat att skissa designlösningar på interaktiva digitala applikationer, samt skriftlig och muntlig reflektion över etiska implikationer.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2023-10-25: Inställd Ändrat till inställd av UOL
     [Kurstillfälle 1] Inställt