Kursplan för Mjukvarukvalitet och testning

Kursplan fastställd 2022-01-27 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSoftware quality and testing
 • KurskodDAT560
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 52124
 • Max antal deltagare10
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0222 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 13 Mar 2024 fm L
  • 05 Jun 2024 fm L
  • 28 Aug 2024 em L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  För att vara behörig till kursen ska studenten ha avklarat en 7,5 hp kurs i objektorienterad programmering (t.ex. TDA548 Grundläggande programvaruutveckling eller motsvarande.)

  Syfte

  I den här kursen kommer vi att utforska verifierings- och valideringsprocessen och undersöka en mängd olika metoder för att testa system, bevisa deras korrekthet och ge bevis för att programvaran vi bygger är tillförlitlig och säker att använda. Kursen introducerar studenterna till begreppen och bästa praxis för kvalitetssäkring och testning inom mjukvaruteknik.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  Kunskap och förståelse
  • förklara kvalitetssäkringsmodeller inom programvaruuteckling samt innehållet i kvalitetssäkringsplaner
  • beskriva distinktionen mellan verifiering och validering av programvara
  • namnge och beskriva grundläggande koncept inom testning, samt testtekniker och deras tillvägagångssätt
  • beskriva kopplingen mellan programvaruutvecklingsfaser och olika typer av testning
  • exemplifiera och beskriva flera disparata testmetodiker, samt kunna använda sig av dessa praktiskt
  • exemplifiera och beskriva verktyg som används inom testning av programvara, samt kunna använda och tolka deras utdata

  Färdigheter och förmåga
  • definera mätetal som krävs för att övervaka kvaliteten i projekt, produkter och processer inom programvaruuteckling
  • utveckla lämpliga och meningsfulla testfall, samt tolka och förklara (för intressenter) resultatet av att applicera sådana testfall (genom användandet av lämpliga verktyg) på praktiska exempel
  • utveckla effektiva tester för system på olika granularitetsnivåer (tex. enhets- och systemnivå)
  • planera för och skapa lämplig testdokumentation 5. applicera olika testtekniker på realistiska exempel
  Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • identifiera kommande tekniker och metoder för kvalitetskontroll genom användandet av relevanta informationskällor
  • identifiera och göra antaganden avseende källor till programvarufel, samt reflektera över hur man bättre kan verifiera korrekhet av programvara
  • Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • identifiera kommande tekniker och metoder för kvalitetskontroll genom användandet av relevanta informationskällor
  • identifiera och göra antaganden avseende källor till programvarufel, samt reflektera över hur man bättre kan verifiera korrekhet av programvara

  Innehåll

  Kursen introducerar studenterna till begreppen samt vedertagen och beprövad praxis för kvalitetssäkring och testning inom programvaruteknik. Kursen har två allmänna teman: (1) kvalitetssäkringens roll i programvaruutveckling; (2) den roll som testning spelar vid kvalitetssäkring av programvara. Kursen introducerar begreppet programvarukvalitet. Studenterna lär sig om kvalitet och kvalitetssäkring. De lär sig också metoder och tekniker både för att säkerställa kvaliteten på slutprodukten (ett programvarusystem eller en applikation) samt hur dessa kommer in under en utvecklingsprocess. Kvalitetssäkringens roll beskrivs för programvara, för en programvaruprocess och för ett programvaruprojekt. Kursen förklarar hur dessa är relaterade i en organisation. Kursen omfattar testverktyg, tekniker och metoder som kan användas för att bedöma programvarusystems kvalitet och korrekthet. Kursen ger förståelse för hur dessa metoder, tekniker och verktyg kan användas i ett mjukvaruutvecklingsprojekt för att öka kvaliteten. Studenterna kommer att introduceras till testning på olika nivåer, till exempel för funktioner, system samt för och med modeller. Studenterna lär sig hur och när de ska integrera lämpliga testtekniker i utvecklingsprocessen, samt hur man bedömer effektiviteten på testinsatserna. 

  Organisation

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinationer, liksom handledning i samband med övningarna.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom en skriftlig salstentamen och skriftliga inlämningsuppgifter som genomförs i grupper om normalt 2-3 studenter. Delmomentet inlämningsuppgifter examineras baserat på lösningsförslag på obligatoriska problem som lämnas in under kursens gång samt utifrån studentens individuella bidrag till gruppens arbete. Studenten ska lämna in själv- och kamratbedömningar under kursens gång vilka kommer vara del av underlaget för bedömningen av studentens individuella bidrag i projektet. Omtentamen av inlämningsuppgifterna består av skriftliga individuella inlämningsuppgifter.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.