Kursplan för Förnyelsebar elproduktion och eltransporter

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnRenewable power generation and electric vehicles
 • KurskodDAT460
 • Omfattning3,5 Högskolepoäng
 • ÄgareFRIST
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 99118
 • Max antal deltagare100
 • Min. antal deltagare25
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0120 Tentamen 3,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Syfte

Kursen syftar till att ge baskunskap om och aktuell utveckling av det svenska elsystemet med elproduktion från vindkraft, solkraft och vattenkraft. Drift och laddning elbilar och andra laster i elnätet behandlas också. Förståelsen av nätintegration för dessa elproduktionsanläggningar och laster är ett viktigt mål.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Avseende på kunskap och förståelse, skall studenten kunna följande:
 1. Ange motiven/drivkrafterna bakom utvecklingen mot ökad elkraftproduktion av förnyelsebara källor, samt elektrifiering av transportsektorn.
 2. Beskriva de tekniska egenskaperna och prestandan för elkraftproduktion med vindkraft, solkraft, vågkraft och vattenkraft. Här ingår också miljökonsekvenserna för respektive produktionsmetod.
 3. Beskriva de tekniska egenskaperna och prestandan av komponenterna i el- och elhybridfordons drivlinor.
 4. Avseende på förmåga och skicklighet, skall studenten kunna följande:
 5. Identifiera, formulera och analysera samband vid elkraftproduktion och vid drift av el- och elhybrid fordon.
 6. Planera för och utföra enkla beräkning av elkraftproduktion och av energikonsumtion för el-och elhybrid fordon.
 7. Utföra val av olika lösningar och motivera förnyelsebar elkraftproduktion
 8. Utföra val av olika lösningar och motivera uthålliga transporter för personer och gods
 9. Vara delaktig i nationell och internationell diskussion angående olika områden inom förnyelsebar elkraftproduktion och uthålliga transporter genom att läsa, skriva, presentera och diskutera innehållet i rapporter och artiklar.
 10. Avseende på formulering av bedömningar och professionell attityd med integritet, skall studenten kunna:
 11. Formulera bedömningar som innehåller reflektioner på det vetenskapliga, sociala och etniska planet och uppnå medvetenhet för de etniska aspekterna för forskning och utveckling
 12. Erhålla insikt och förståelse för de möjligheter och begränsningar i tekniken, dess roll i samhället och ansvaret för människan vid användandet, med tanke på social, ekonomisk så väl som miljö- och hälsoeffekter
 13. Fortsätta att studera på ett självständigt sätt och bidraga till samhällsutvecklingen.

Innehåll

Behovet av elektrisk energi ökar över hela världen. Produktionen av elektrisk kraft måste vara miljövänligt för att utvecklingen skall vara hållbar; också transporten av människor och gods måste gå i den riktningen. Kursen innehåller tekniska beskrivningar och prestanda för elkraftproduktion med vindkraft, solkraft, vågkraft och vattenkraft. Kursen ger studenten en baskunskap av vindkraft, solkraft, vattenkraft och vågkraft. Funktionen av ett elfordon med batterilager behandlas också. Det svenska elsystemets uppbyggnad och nätintegrationsfrågor för dessa kraftkällor och fordon är också en del i kursen. Lektioner: Lektioner inom elnätets uppbyggnad, förnyelsebara elproduktion och eltransporter ges. Projektarbete (obligatoriskt): Fyra projektarbeten genomförs; vindkraft, vågkraft, vattenkraft och elfordon. De behandlar funktion och effektflöden för respektive enhet och genomförs till största delen genom beräkningar med Exel. Rapportering ingår också.

Organisation

Kursen består av 20 lektioner om 45 minuter och projektarbete som utförs på egen hand. Speciella tillfällen är schemalagda för att kunna ställa frågor om projektarbeten och projekten skall rapporteras vid två olika rapporteringstillfälle.

Litteratur

Föreläsningsmaterial och förslag på fördjupande litteratur.

Examination inklusive obligatoriska moment

Betyg: Underkänt/godkänt. Godkända projektarbeten och skriftlig kursrapport krävs för slutbetyg i kursen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2024-01-31: Examinator Examinator ändrat från Ola Carlson (ola) till Xiangdong Xu (xiangdon) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]