Kursplan för Tillämpat matematiskt tänkande

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied mathematical thinking
 • KurskodDAT435
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKGBS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 74112
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0120 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen är främst avsedd för att förstärka studenternas matematiska tänkande och förmåga att använda sådant tänkande i olika tillämpningar och i fortsatta studier. Fokus ligger inte på ny matematisk kunskap i traditionell bemärkelse, utan på de ofta underförstådda förmågor som krävs för att effektivt kunna tillämpa den matematik man kan, och på ett konstruktivt sätt lära sig ny matematik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


Kunskap och förståelse

-Förklara olika aspekter av matematiskt tänkande: att resonera matematiskt, problemlösning, modellering. 
-Förklara hur matematiskt tänkande kan användas inom olika tillämpningsområden. 
-Förklara allmän matematisk kunskap och hur den kan användas (inklusive 
funktioner, ekvationer, derivator och integraler, sannolikheter, uppsättningar, 
grafer).

Färdighet och förmåga

-Visa en grundläggande förmåga att använda matematiska begrepp och byggstenar såsom definitioner, satser, liksom olika slags matematiskaresonemang och bevis (att resonera matematiskt). 
-Visa en grundläggande förmåga att lösa komplexa och okända problem med ett strukturerat och undersökande arbetssätt (matematisk problemlösning). 
-Visa en grundläggande förmåga att undersöka verkliga problem, avgöra om och hur de kan ses ur ett matematiskt perspektiv och översätta till matematiska problem, samt anpassa matematiska slutsatser till det verkliga problemet (matematisk modellering). 
-Kommunicera om och med hjälp av matematik. 
-Använda olika matematiska beräkningsverktyg som en naturlig del av att arbeta matematiskt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

-Identifiera hur eget tänkande kan användas för att lösa ett problem, och i vilken utsträckning tidigare kunskaper kan användas. 
-Visa ett reflekterande förhållningssätt till kursens innehåll och det egna tänkandet. 
-Visa noggrannhet och kvalitet i allt arbete.

Innehåll


Kursens viktigaste delar är att resonera matematiskt, problemlösning och modellering. Väsentliga aspekter som att använda datorn som en del av det matematiska tänkandet, liksom att kunna kommunicera med och om matematik är också en naturlig del av kursen. I kursen ingår därför ett visst inslag av att köra och förstå enkla givna datorprogram.

Genom att utveckla det matematiska tänkandet, kompletterar kursen andra mer traditionella kurser i matematik, och genom att ge studenten erfarenhet av olika tillämpningsområden, överbryggas gapet mellan matematisk teori och relevanta tillämpningar.

Kursens kärna är ett antal noggrannt utvalda och starkt varierade övningsproblem, som används som utgångspunkt för det egna lärandet, där studenterna genom ett undersökande arbetssätt utvecklar sina egena förmågor. Till detta kommer föreläsningar som ger en övergripande förståelse, uppföljning och perspektiv. Problemen belyser många olika tillämpningsområden, och deras svårighetsgrad är anpassad för att så effektivt som möjligt öva förmågan att tänka och arbeta matematiskt i olika situationer.

I samband med övningsproblemen diskuterar vi även olika problemlösningsstrategier, reflekterar över lösningar och jämför olika sätt att lösa samma problem. Vi orienterar även om matematikens roll inom olika tillämpningar och visar på betydelsen av matematiska datormodeller.

Organisation

Kursen är huvudsakligen organiserad i moduler. För varje modul ges en inledande föreläsning, övningsuppgifter att lösa, samt en uppföljande obligatorisk föreläsning som ger återkoppling på de lösta uppgifterna.

Lärandet stöds av en interaktiv undervisningsstil med mycket kontakt mellan studenter och lärare. Detta sker under handledningstimmar där studenter löser uppgifterna och regelbundet diskuterar med lärarna. De får då individuell återkoppling och vägledning i sin egen problemlösning, och utvecklar sin självständiga förmåga.

Litteratur

Kursen har inte någon kurslitteratur utöver det som tilhandahålls i modulerna.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom skriftliga övningsuppgifter och genom en sammanfattande uppsats, där studenten uppmuntras att sammanfatta och reflektera över kursen på ett personligt sätt. Övningsuppgifterna och uppsatsen genomförs normalt i grupper om två studenter. Dessutom läser varje grupp uppsatser av andra grupper, och diskuterar dem i ett slutligt seminarium. För att bli godkänd på kursen krävs även närvaro vid vissa föreläsningar och slutseminariet.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.