Kursplan för Maskinorienterad programmering

Kursplan fastställd 2024-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMachine oriented programming
 • KurskodDAT390
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Datateknik, Elektroteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 62121
 • Max antal deltagare175
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp
0218 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

En kurs i grundläggande imperativ programmering och en kurs i grundläggande datorteknik

Syfte

Kursens syfte är att vara en introduktion till konstruktion av små inbyggda system och att ge en förståelse för hur imperativa styrstrukturer översätts till assembler samt för de svårigheter som uppstår vid programmering av händelsestyrda system med flera indatakällor.   

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • beskriva uppbyggnaden av en enchipsdator
 • beskriva funktion och typisk användning av räknarkretsar, kretsar för parallell och seriell in- och utmatning
 • beskriva och ge exempel på undantag och undantagshantering
 • beskriva hur översättning av C-program till maskinprogram (kompilering, assemblering och länkning) utförs i den använda programutvecklingsmiljön
 • beskriva och förklara datatyper och lagringsklasser i programspråket C samt redogöra för motsvarande konstruktioner i assemblerspråk.
 • identifiera centrala aspekter relaterade till jämlikhet, mångfald och inkludering som är relevanta vid produktutveckling av både hårdvara och mjukvara.

Färdigheter och förmåga
 • utnyttja den i kursen använda programutvecklingsmiljön för implementering och test av programkod i C och assemblerspråk
 • skriva enkla maskinorienterade C-program med användande av programspråkets datatyper och styrstrukturer
 • skapa och använda datatyper och lagringsklasser i programspråket C
 • speciellt använda "pekare" för maskinorienterad programmering i C
 • skapa och använda programbibliotek i den använda programutvecklingsmiljön
 • konstruera och använda sammansatta datatyper speciellt för maskinorienterad programmering 
 • översätta uttryck och styrstrukturer givna i programspråket C till instruktionssekvenser i assemblerspråk.
 • förmåga att samarbeta i olika gruppsammansättningar med gruppmedlemmar med olika kompetens, kulturell och utbildningsbakgrund, kön och nationalitet.

Värdering och förhållningssätt
 • analysera funktioner, skrivna i programspråket C och översätta dessa till assemblerkod
 • analysera enklare subrutiner, skrivna i assemblerspråk, och beskriva dessa i programspråket C
 • konstruera programvara, i C och assemblerspråk, med olika former av in- och utmatning
 • konstruera programvara, i C och assemblerspråk, för system innefattande olika typer av undantag (interna undantag, avbrott, återstart)
 • utnyttja programutvecklingsmiljöns mekanismer för kodförbättring (optimering)
 • utnyttja programutvecklingsmiljöns mekanismer för generering av effektiv och resurssnål maskinkod.

Innehåll

Programutveckling i C och assemblerspråk, test och felsökning. Strukturerad assemblerprogrammering, grunder för kodgenerering. Första nivåns systemprogrammering, dvs. hur datorn programmeras för start från spänningstillslag och hantering av olika typer av undantag så som interna fel, händelser och avbrott.
Programmering av kretsar för parallell in- och utmatning, tidshantering och programmering av räknarkretsar. Grunderna för datorkommunikation och programmering av kretsar för seriekommunikation. 

Organisation

Schemalagd undervisning består av föreläsningar, demonstrationer och handledda simulerings- och kodningsövningar. Dessutom utförs handledda obligatoriska laborationer.
Under kursen konstruerar studenten större och större programblock i assembler och C. Teorin inhämtas genom föreläsningar och demonstrationer. Studenten konstruerar sina program och testar dessa med hjälp av simulatorer under simuleringsövningar och självstudier. Inför laborationer anpassar eleven sina program så att funktionen dessutom kan verifieras i hårdvara. 

Litteratur

Se kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen samt godkända laborationer. Baserat på tentamensresultatet ges betygen U,3,4 eller 5.
Du kan få upp till 5 bonuspoäng om du slutför den valfria extra labbuppgiften. Dessa bonuspoäng läggs till resultatet på tentamen och kan användas för högre betyg men inte för att bli godkänd på kursen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.