Kursplan för Software evolution project

Kursplan fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSoftware evolution project
 • KurskodDAT265
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOF
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 24118
 • Max antal deltagare65
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0111 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  För att vara behörig till kursen ska studenten ha följande godkända kurser, eller motsvarande:
  • en 7,5 hp kurs i programmering (t.ex. TDA548 Grundläggande programutveckling, 7,5 hp),
  • en software-projektkurs,
  • DAT321 Mjukvarukvalite, 7,5 hp,
  samt minst en av följande kurser, eller motsvarande:
  • DAT231 Kravhantering, 7,5 hp,
  • DAT220 Avancerad mjukvaruarkitektur, 7,5 hp,
  • DAT240 Modelldriven mjukvaruutveckling, 7,5 hp,
  • DAT262 Modellbaserad testning, 7,5 hp.
  Följande kunskapsnivå i Engelska krävs; Engelska 6/Engelska B eller motsvarande från ett erkänt internationellt test, t.ex. TOEFL, IELTS.

  Syfte

  Syftet med kursen är att studenterna ska syntetisera och tillämpa de kunskaper som anskaffats i tidigare obligatoriska kurser i programmet, och att lära sig om och ta itu med de aktiviteter som sker efter första produktlanseringen inom mjukvaruutveckling.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kunskap och förståelse
  • förklara begreppet "software evolution-scenarier" enligt definitionen angiven av arbetsgruppen Architecture Driven Modernization (ADM) inom Object Management Group (OMG),
  • sammanställa aktuellt kunskapsläge gällande metoder och verktyg för uppgifter inom software evolution, till exempel programförståelse och refaktorisering av programvara,
  • diskutera de utmaningar som är förknippade med software evolution,
  • förklara nuvarande trender i forskning om programförståelse, duplikat detektering och refaktorisering
   Färdigheter och förmåga
  • extrahera arkitekturen från en mjukvara från en given kodbas och utvärdera kvaliteten på produkten,
  • implementera ett software evolution-scenario enligt OMG:s definition, såsom plattforms- eller språk-migration,
  • implementera förändringar i en mjukvara som leder till förbättringar I produktkvalitet (uppgift inom kvalitetsutveckling),
  • utnyttja synergieffekter mellan olika förbättringsmål för samma produkt,
  Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • identifiera och bedöma behov av kvalitetsförbättring eller evolution i en autentisk mjukvara,
  • planera användning av lämpliga metoder och tekniker för att utföra ett software evolution-scenario och en kvalitetsutvecklingsuppgift,
  • bedöma behov av förbättring av metoder och verktyg för uppgifter inom software evolution
  • planera och utvärdera idéer för nya eller förbättrade verktyg

  Innehåll


  Kursen består av en seriegrupp- och individuella avstämningar, och handledningstillfällen under terminens gång.Grupper och lärare kommer överens om ett software evoultion-scenario som skaredovisas som ett projekt under kursen. Dessutom kommer det att hållas föreläsningaroch workshops för att förse studenter med metoder och kunskap om software evolution.
  Syftet med kursen är att bekanta studenten med situationer, aktiviteter och teknikersom är typiska för software evolution, såsom att lägga till en ny funktion eller refaktoriserakod. Vidare lär sig studenten att planera, implementera och reflektera omsoftware evolution-scenarier och kvalitetsutveckling.

  Organisation

  Kursen innehåller projekt- och problembaserat lärande.

  Undervisningsspråk: engelska

  Litteratur

  Litteraturen beror på det specifika förbättringsområde som studenten antar.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen består av en modul som innehåller fyra komponenter.
  Kursen examineras genom följande fyra obligatoriska komponenter:
  • veckovisa gruppavstämningar som lämnas in under kursens gång,
  • en skriftlig grupprapport som lämnas in i slutet av kursen,
  • dokumentation av det individuella bidraget till det slutliga grupparbetet,
  • en individuell skriftlig slutrapport. 
  Gruppuppgifterna genomförs i grupper om normalt 4-5 studenter. Studenten samlarpoäng för alla fyra komponenter, dessutom kan individuella avstämningar användas föratt samla bonuspoäng under kursens gång.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.