Kursplan för Agile software project management

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-01-27 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAgile software project management
 • KurskodDAT257
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • TemaMTS 1,5 hp
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 52131
 • Max antal deltagare90
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 52122
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att vara behörig till kursen ska studenten ha avklarat kurser i programmering motsvarande minst 15 hp.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskap i, och första erfarenhet av, mjukvaruutveckling inom ramarna av ett praktiskt projektarbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs skall studenten besitta följande kunskaper, färdigheter och förmågor:

Kunskap och förståelse, studenten skall kunna:
 • beskriva mjukvaruutveckling som en teknisk disciplin med hjälp av relevant terminologi
 • beskriva relationen mellan intressent, produkt och process
Färdigheter och förmågor, studenten skall kunna:
 • specificera, implementera och utvärdera ett system utifrån vad olika intressenter anser vara värdefullt
 • i samarbete med andra teammedlemmar lära sig verktyg och API:er som är relevanta för projektet
 • som medlem av ett team, tillämpa en strukturerad mjukvaruutvecklingsprocess
Omdöme och tillvägagångssätt, studenten skall kunna:
 • reflektera över hur mjukvaruutvecklingsprocessen genomförts i ett projekt
 • reflektera över sina egna och gruppens lärandestrategier

Innehåll

Kursen ger en praktisk introduktion till mjukvaruutveckling. Studenterna arbetar med ett öppet problem som definieras av intressenter utanför studenternas arbetslag. Detta innebär att studenterna inte själva definierear projektets inriktning. Genom att iterativt planera och utvärdera sitt arbete, organiserar de sig för att nå ett gemensamt mål med begränsade resurser. För att göra detta tillämpar de en agil mjukvaruutvecklingsprocess för att strukturera sitt arbete. De specificerar och utvärderar krav och samarbetet med intressenter för att försäkra att det som levereras uppfattas som värdefullt. Studenter reflekterar över sitt eget arbete och lärande varje vecka för att möjliggöra en kontinuerlig förbättring av sitt sätt att arbeta. Samtidigt får de färdigheter och kännedom om ny teknik, verktyg och lämpliga sätt att använda dem, för att ge värde till en intressent baserat på studentens egna lärandestrategier.

Organisation

Kursen är organiserad som ett projekt där studenterna arbetar i team om vanligtvis sex studenter, för att lösa en realistisk mjukvaruutvecklingsuppgift. Teamen har handledningsmöten varje vecka. Som supplement till projektet ges föreläsningar som ger fördjupad insikt i den uppgift studenterna arbetar med, samt mjukvaruutveckling i stort.

Litteratur

Anges på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen bedöms kontinuerligt genom en veckarapport. Rapporten innehåller både en gemensam teamdel och en individuell del för varje teammedlem där projektets framsteg dokumenteras. Slutbetyget baseras på den sista versionen av rapporten enligt betygskriterierna i kurs-PM. Studenten adderar således iterativt och successivt sina reflektioner under hela projektet. Rapportens innehåll och struktur är i linje med de ämnade lärandemålen. Lärarna ger detaljerade frågor och ämnen att reflektera över för varje kursinstans.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-03-01: Examinator Examinator ändrat från Jan-Philipp Steghöfer (janste) till Hans-Martin Heyn (heyn) av Viceprefekt/adm
   [Kurstillfälle 2]