Kursplan för Teknisk rapportskrivning inom Datorer, Nätverk och System

Kursplan fastställd 2023-02-04 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTechnical writing in Computer Systems and Networks
 • KurskodDAT147
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPCSN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 12114
 • Max antal deltagare70
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Denna kurs förutsätter att studenten har en kandidatexamen i Datavetenskap eller motsvarande samt har genomgått en majoritet av kurserna i MPCSN-programmets årskurs 1 eller har motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursens syfte är att utveckla studentens medvetenhet om de underliggande strukturerna i vetenskapliga och ingenjörsmässiga uppsatser samt att öka studentens färdighet i att författa och granska, såväl som att offentligt presentera, sådana uppsatser, exempelvis översiktsuppsatser. Ett ytterligare syfte är att studenten översiktligt skall kunna belysa de etiska konsekvenserna av sitt arbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Fördjupa sig i ett forskningsområde:
Studenten skall kunna undersöka ett utvalt forskningsområde och fördjupa sin kunskap inom detta område. Denna tillägnade kunskap skall studenten visa genom att skriva en uppsats.
Genomföra en självständig litteraturstudie:
Utgående från ett vetenskapligt problem inom det studerade området skall studenten kunna söka fram de mest relevanta artiklarna i den vetenskapliga litteraturen, kunna granska dem och kommunicera granskningens resultat.
Författa en analyserande översiktsuppsats eller annan vetenskaplig uppsats:
Studenten skall kunna planera, strukturera och författa en vetenskaplig uppsats inom det valda vetenskapsområdet. Uppsatsen skall vara baserad på publicerade vetenskapliga artiklar och studenten skall självständigt kunna välja ut relevanta artiklar.
Göra etiska bedömningar:
Studenten skall kunna göra och försvara etiska bedömningar generellt, och särskilt inom området akademiskt skrivande, t ex relaterat till plagiering och författarskap. Studenten skall, där så är tillämpbart, kunna diskutera och värdera de samhälleliga, etiska och ekonomiska konsekvenserna av sitt arbete.

Innehåll

Studenten undersöker och gör en översikt över det aktuella kunskapsläget inom ett specifikt forskningsområde och sammanfattar det i en analyserande översiktsuppsats eller annan vetenskaplig uppsats. Denna skall vara baserad på publicerade arbeten inom ett valt forskningsområde relaterat till fältet Datorer, Nätverk och System. Varje forskningsområde och ett antal relaterade ämnen presenteras för studenten i introduktionsföreläsningar. Studenterna bildar arbetsgrupper och varje grupp tilldelas ett ämne för vilket gruppen skall skriva en uppsats. Uppsatsen skall presenteras muntligt vid ett seminarium. Studenten skall också granska publikationer och andra gruppers uppsatser. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshoppar inom uppsatsmetodik, granskning och presentation såväl som etik.

Organisation

Kursen organiseras i form av föreläsningar, seminarier, workshoppar, hemuppgifter, uppsatsskrivning och muntlig presentation.

Litteratur

Se separat litteraturförteckning.

Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget godkänd på kursen skall studenten: (1) Författa en analyserande översiktsuppsats eller annan vetenskaplig uppsats för ett givet ämne inom ett specifikt forskningsområde, (2) Granska publikationer och andra studenters arbeten, (3) Presentera sin uppsats muntligt, (4) Delta i föreläsningar, seminarier och workshoppar inom områdena uppsatsmetodik och presentationsteknik, (5) Delta i kursens etiska moment och genomföra givna specifika uppgifter inom etikområdet.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.