Kursplan för Konstruktion av mixed-signal-system

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMixed-signal system design
 • KurskodDAT116
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPEES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Elektroteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 15116
 • Max antal deltagare42 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Laboration 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  DAT094 Konstruktion av digitala elektroniksystem eller SSY130 Tillämpad signalbehandling.

  Syfte

  Kursen avser att ge studenten insikt i hur analoga och mixed-signal-delsystem (speciellt A/D- och D/A-omvandlare samt dessas kringelektronik) specificeras och implementeras, samt hur dessa delsystem påverkar prestanda för de system i vilka de ingår.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter fullgjord kurs kommer studenten att kunna bedöma systemnivå-kraven på ett mixed-signal-system och föreslå en systemlösning, med hänsyn till fundamentala begränsningar såväl som kostnadsbegränsningar, och verifiera lösningen genom simulering.  Speciellt kommer studenten att kunna:

  - Välja tillräcklig sampeltakt och upplösning utifrån prestandakraven

  - Uppskatta inflytandet av omvandlares icke-idealiteter på omvandlarens och systemets prestanda

  - Identifiera kraven på analoga kringkomponenter utifrån specifikationer på omvandlaren. 

  - Utifrån teknologi- och komponentdata härleda realistiska skattningar av kostnader och prestanda för mixed-signal-system, med hjälp av exempel och beräkningar. 

  - Modellera och simulera ett mixed-signal-system med lämpliga verktyg för att verifiera antaganden och beräkningar. 

  Innehåll

  Kursen avser att ge förståelse för hur mixed-signal-subsystem, inklusive A/D- och D/A-omvandlare, specificeras och implementeras samt för hur de påverkar systemprestanda. Kursen tar upp sampling och kvantisering; omvandlarspecifikationer; några vanliga omvandlararkitekturer; analoga interfacekomponenter såsom linjära filter; hur omvandlares icke-idealiteter inverkar på systemprestanda; samt gränser för implementationskostnad med givna parametrar. 

  Organisation

  Kursen baseras på föreläsningar och laborationer, med stödjande övningstillfällen. Föreläsningarna presenterar material från textbok och forskningsartiklar.  Laborationerna omfattar mjukvarusimuleringar av analoga och analog/digitala system. 

  Litteratur

  Huvudtexten är Maloberti: "Data Converters", Springer 2008; denna bok finns tillgänglig som E-bok via Chalmers' bibliotek.  Kompletterande forksningsartiklar och annat material gärs tillgängliga via hemsidan. 

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Labserie med rapportinlämning, muntlig examen samt frivillig skriftlig tentamen.  Slutligt betyg vägs samman från dessa.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.