Kursplan för Konstruktionsprojekt i inbyggda elektroniksystem

Kursplan fastställd 2023-01-31 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEmbedded system design project
 • KurskodDAT096
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPEES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Elektroteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 15112
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Godkänt krävs för DAT094. Godkänt krävs också för laborationsdelen av MCC092 (kursmoment 0216). I kursen DAT110 måste konstruktionsövningar vara avklarade och alla rapporter i kursen måste ha bedömts ha en tillfredsställande kvalitet.

Syfte

Kursen övergripande syfte är att studenterna skall lära sig att kritiskt, oberoende och kreativt identifiera, formulera och lösa ett komplext konstruktionsproblem. Detta uppnås genom att studenterna får tillämpa sina teoretiska kunskaper från hösten genom att konstruera ett komplext elektroniskt system i ett grupprojekt. Trots att projektets mål varieras år från år, spänner dess teknikinnehåll ändock från inbyggd mjukvara till teknologiplattformar såsom FPGA och ASIC.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. Tillämpa sin tekniska expertis i ett flerpersonsprojekt i vilket en elektronisk produkt (FPGA /ASIC) specificeras, designas, implementeras och verifieras.
 2. Sakkunnigt använda moderna EDA-verktyg för FPGA / ASIC.
 3. Bidra, i flera roller, till ett flerpersonsprojekt i vilket en agil projektmodell av industriell typ används. Detta inkluderar att planera, följa upp samt göra avvägningar under resursbegränsning.
 4. Med medvetenhet om aspekter på gruppdynamik och diversitet, arbeta i internationella team med olika tekniska kompetenser och olika kulturella bakgrunder för att lösa komplexa tekniska uppgifter, samt reflektera över dessa aspekter.
 5. Skriva en komplett akademisk rapport, med flera författare, vars ämne är ett produktutvecklingsprojekt, med korrekt källhantering.
 6. Dokumentera en elektronisk produkt tekniskt, inklusive dokumentation av test och verifiering.
 7. Designa en muntlig presentation och framföra den under tidsbegränsning.

Innehåll

I denna kurs designar studentgrupper en elektronisk produktprototyp. Från specifikation, funktionell design, detaljdesign ända fram till implementation. Målteknologierna är FPGA och/eller ASIC.

Organisation

Kursen består av ett större designprojekt. Projektarbetet genomförs i team där ett antal studenter arbetar tillsammans. Målteknologierna är FPGA men också ASIC. I projektarbetet används en vedertagen agil projektmodell. Projektets process och resultat redovisas muntligt och skriftligt. Den skriftliga redovisningen omfattar en akademisk rapport, teknisk dokumentation, projektdokumentation enligt använd projektmodell, bidragsrapport samt en gruppreflektionsrapport.

Litteratur

Rekommenderad: Susan A Wheelan: Creating Effective Teams - A Guide for Members and Leaders 5:e upplagan (Sage publications).
Referenslitteratur: Kursböcker från tidigare obligatoriska kurser inom MPEES-programmet. Manualer för CAD-verktyg. Vetenskapliga artiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt på kursen måste varje team genomföra ett antal uppgifter. Dessa omfattar: till deadline leverera halvtidsrapport och slutrapport(er) och få dessa godkända; delta i regelbundna teammöten med gruppens handledare, inklusive reflektionsmöten vid halvtid och projektavslut; muntligt presentera  halvtidsrapporterna och slutrapporterna; samt leverera en godkänd produkt. Dessutom måste varje student föra personlig loggbok varje vecka.

Varje grupp examineras på två huvudsakliga slutleveranser: en slutlig akademisk rapport (40%), och produkten, inklusive produktspecifikation (30%); samt på processen under projektets gång (30%). Processen examineras utgående från gruppens gemensamma och individuella loggböcker, dokumentation av den agila processen,  handledarkontakter, etc. Resultatet av denna sammanlagda bedömning är gruppens basbetyg. Ett individuellt betyg sätts sedan för varje student, baserat på studentens bidrag till gruppens gemensamma resultat (alla tre delarna). Det individuella betyget kan vara högre eller lägre än gruppens basbetyg.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.