Kursplan för Projekt

Kursplan fastställd 2019-06-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject
 • KurskodDAT067
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Elektroteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 62114
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0219 Inlämningsuppgift1 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
1 Kursmodulen ges av institutionen VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen bygger på kunskaper inhämtade i tidigare kurser inom Data- eller Elektroingenjörsprogrammet. För att vara behörig till kursen krävs att man har klarat minst 90 hp från tidigare kurser inom programmet.

Syfte

Projektkursen avser att ge insikt och erfarenhet av de uppgifter man ställs inför vid planerandet och genomförandet av ett relativt omfattande konstruktionsprojekt i hård- och/eller mjukvara såsom fördelning av uppgifter, samordning och samarbete inom gruppen och i förekommande fall med andra grupper. I projektarbetet ingår såväl organisation och ledning av projektet som själva utvecklingsarbetet. Ytterligare ett syfte är att ge tillräckliga kunskaper om problemformulering, informationssökning, rapportering, dokumentation etc. för att självständigt kunna genomföra efterföljande examensarbete.


Generellt sett ska kursen ge den studerande praktisk erfarenhet av arbete i projektgrupp för planering, konstruktion, implementering och verifiering av ett icke-trivialt system bestående av hård- och eller mjukvara

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- identifiera och formulera en projektuppgift

- fördela roller i arbetsgruppen och fastlägga samarbetsprinciper

- göra tidsplanering

- identifiera kunskapsbehov och söka information

- ta fram och värdera lösningsförslag, genomföra samt utvärdera lösningar
- genomföra muntliga och skriftliga redovisningar

Innehåll

Arbete i projekt: Utöver den konkreta projektuppgiften skall arbetet ge övning i att ta fram en kravspecifikation samt planera och leda projektet. Informationssökning. Rapportskrivning samt muntlig presentation.

Organisation

Projekten genomförs i grupper om 4-6 teknologer. Varje projekt har en beställare och en huvudhandledare.

 Studenten väljer projekt från ett antal erbjudna projekt och kan också komma med egna förslag. Projektgrupper om 4-6 studenter formas. Gruppen skapar tillsammans med beställaren en kravspecifikation, produkten konstrueras och eventuellt produceras varefter projektet avslutas med muntlig och skriftlig rapportering enligt anvisningar som ges inom kursen.
 Under hela projektet skriver varje student en projektdagbok i vilken det tydligt framgår vad som utföres i projektet samt vilka moment studenten själv utför.

Litteratur

Normalt används enbart stencilerat material. Mer detaljerade anvisningar ges på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom bedömning av samtliga ingående moment och ett individuellt betyg i skala U/ 3-5 ges.
 Betygsättningen sker genom att gruppen ges ett grundbetyg för hela arbetet. Utifrån denna nivå bedöms varje enskild students insats varvid högre eller lägre individuellt betyg kan ges.

 För betyg 3 krävs att projektet genomförts enligt de anvisningar som getts inom ramen för kursen, närvaro vid de obligatoriska föreläsningarna , aktivt deltagande i samtliga delar av projektets genomförande såsom konstruktionsarbetet , projektdagbok, skriftlig rapport samt den slutliga muntlig presentationen.

 Vid underkänt betyg ( för gruppen eller enskild individ ) ges första gången anvisningar för vilka kompletteringar som skall genomföras för att erhålla godkänt betyg.