Kursplan för Teknisk kommunikation 2

Kursplan fastställd 2023-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTechnical communication 2
 • KurskodCLS065
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 64122
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  CIU200 - Teknisk kommunikation 1

  Syfte

  Kursens syfte är att stärka studenters förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska inom sitt ämnesområde, kemi- och bioteknik. Kursen ämnar också att i viss mån förbereda studenter inför deras examensarbeten.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
  • kritiskt läsa och reflektera kring akademiska, vetenskapliga texter
  • utforma och vidareutveckla en projektidé för en enklare forskningsuppgift eller ett undersökande arbete inom kemi- och/eller bioteknik
  • muntligt presentera en projektidé på engelska
  • författa en välskriven akademisk text på engelska, med fokus på texttypiska särdrag och akademisk referenshantering
  • återkoppla på andra studenters muntliga och skriftliga projektpresentationer

  Innehåll

  Kursen tränar förmågan att kommunicera på engelska. Samtliga läraktiviteter utgår ifrån att generera förståelse för den akademiska textens mikro- och makrostrukturer.
  Kurslitteraturen, som utgörs av tidigare publicerade examensarbeten och akademiska artiklar inom ämnesområdet, används som utgångspunkt för reflektion och kritisk läsning och granskning.
  Med utgångspunkt i den utvalda litteraturen utformar studenterna egna projektförslag som presenteras såväl muntligt som skriftligt. Förslagen bearbetas i flera omgångar och utmynnar så småningom i ett tänkt projektförslag.
  Projektförslagen granskas i första hand utifrån struktur och språklig korrekthet men kan vidareutvecklas i tillsammans med ämnesexpert för att godkännas som projekt inför kommande examensarbete.

  Organisation

  Kursen utgår från principer om skrivprocesser och aktivt lärande. Studenterna förbereder sig inför lektioner, exempelvis genom läsning eller skrivande, och lektionen används i första hand för övningar, diskussioner och analyser.
  En viktig komponent i kursen är att studenterna ger varandra återkoppling kontinuerligt. Övningar genomförs individuellt och/eller i grupp. Skrivuppgifter genomförs i regel i par.

  Litteratur

  Tidigare publicerade examensarbeten inom ämnesområdet kemi- och bioteknik, samt vetenskapliga artiklar från samma ämnesområde, tillhandahålls av examinatorn. I kursen ingår det även att studenter själva söker fram viss litteratur.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen består av:
  • skriftlig analys av ett tidigare examensarbete eller en vetenskaplig artikel
  • skriftlig projektidé till ett examensarbete
  • kort muntlig presentation av samma projektidé som ovan
  • reflektionsuppgift om utveckling av projektidé.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.