Kursplan för Naturvetenskapligt och tekniskt lärande

Kursplan fastställd 2021-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLearning in natural science and technology
 • KurskodCLS035
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPLOL
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknik och lärande
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 40122
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen Matematik, undervisning och bedömning (MVE375).
Kunskaper om hållbar utveckling motsvarande Chalmers MHU-krav. 

Syfte

Studenterna skall utveckla sin förmåga att planera och genomföra kurser, arbetsområden, lektioner och lärandeaktiviteter i sina naturvetenskapliga eller tekniska ämnen utifrån kursnära styrdokument och medvetna didaktiska val på ett sätt som stödjer alla elevers lärande och möjliggör för likvärdig och rättssäker bedömning och betygsättning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • planera undervisning som stödjer elevers lärande i fysik, kemi eller teknik på gymnasienivå utifrån ämnesplaner, relevanta källor och medvetna didaktiska val
 • designa bedömningsmoment i fysik, kemi eller teknik på gymnasienivå som skapar förutsättningar för likvärdig och rättssäker betygsättning
 • reflektera över sin ämneskompetens och sina pedagogiska utvecklingsbehov
 • planera fysik-, kemi- eller teknikundervisning på gymnasienivå med utgångspunkt i hållbar utveckling

Innehåll

Kursen behandlar följande teman:  
 • Planera och genomföra undervisning (i fysik, kemi eller teknik).
 • Bedöma och betygsätta lärande (av fysik, kemi eller teknik).
 • Praktiskt orienterad ämnesdidaktisk fördjupning för fysik, kemi eller teknik.
 • Utvärdering och utveckling av egen kompetens.
 • Lärande för hållbar utveckling. 
En stor del av kursens aktiviteter kontextualiseras i gymnasieskolans inledande kurser i fysik, kemi och teknik. Överlag ligger betoningen i kursen på praktiska snarare än teoretiska dimensioner, även om vissa teoretiska perspektiv förekommer.

Organisation

I och med att studenter med olika ämnen (fysik, kemi och teknik) deltar i undervisningen blandas gemensamma seminarier med ett antal praktiskt orienterade ämnesdidaktiska fördjupningstillfällen samt arbetsuppgifter kopplade till ämnena. Vid fördjupningstillfällena delas studentgruppen upp efter ämnen och undervisningen sker i stor utsträckning med hjälp av yrkesverksamma gymnasielärare eller personer med annan relevant kompetens.

Litteratur

Böcker
Alla

- Brent, Rebecca and Felder, Richard M. (2016). Teaching and Learning STEM: A practical guide. Wiley. Ebok via Biblioteket.
Fysik
- Angell, Carl (red.) (2011). Fysikkdidaktikk. Kristiansand: Høyskoleforl. Språk: norska (bokmål).* [Låneexemplar finns.]
Kemi
- Eilks, Ingo and Hofstein, Avi. (2013) Teaching Chemistry : A Studybook : A Practical Guide and Textbook for Student Teachers, Teacher Trainees and Teachers. Sense Publishers. Ebok via Biblioteket.
Teknik
- de, Vries, Marc J. (2016). Teaching about Technology. 2a uppl. Springer International Publishing, Ebok via Biblioteket.
- de, Vries, Marc J. (Red.) (2018). Handbook of Technology Education. Springer International Publishing, [Referens] Ebok via Biblioteket.


Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom en serie uppgifter som redovisas muntligt, praktiskt och/eller skriftligt. För de muntliga och praktiska bedömningsmomenten är det obligatoriskt deltagande. För att få godkänt på kursen behöver alla uppgifter vara genomförda. Delar av den skriftliga examinationen bedöms med differentierad skala (U, 3, 4 eller 5), vilket efter en sammanvägning resulterar i ett kursbetyg.


Observera att godkänt slutbetyg i kursen är ett krav för att få läsa Lärande och ledarskap i praktiken 2 (CIU212). 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.