Kursplan för Utbildningens uppgifter och ramar

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnThe purpose and conditions of education
 • KurskodCIU221
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPLOL
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknik och lärande
 • InstitutionSTATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN (GU)
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 40118
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

 • Helena Stensöta
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten tillräcklig bakgrund av skolans historia, organisation, styrning, nomenklatur och värdegrund för att effektivt kunna verka och interagera som lärare för elever i allmänhet samt för de med särskilda behov som exempelvis dyslexi, eller de som har speciell fallenhet för något ämne exempelvis matematik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för det svenska skolväsendets uppkomst och utveckling över tid 
 • redogöra för dokument som styr skolans verksamhet, exempelvis skollagen och läroplaner
 • beskriva vad det innebär att vara tjänsteman i en politiskt styrd organisation med ett samhälleligt utbildningsuppdrag
 • analysera skolan som politisk organisation 
 • diskutera betydelsen av skolans värdegrund inklusive mänskliga rättigheter, barnperspektiv och hållbar utveckling
 • identifiera elevers särskilda behov och diskutera genomförbara sätt att möta dem

Innehåll

 • Skolans konstituering och skolans historia.
 • Skolans värdegrund: demokrati, mänskliga rättigheter
 • Regelverk och institutioner som styr och övervakar skolan och lärares arbete Skollagen, Skolverket, Statens skolinspektion.
 • Specialpedagogik: Individ- och systemperspektiv, med särskild tonvikt på specialpedagogiska behov hos elever med neuropsykiatriska svårigheter
 • Samhällsvetenskaplig argumentation och analys, muntligt och skriftligt

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar (helgrupp) och seminarier (i halvgrupp).

Litteratur

Se aktuellt kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Hemtentamen

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.