Kursplan för Lärande och ledarskap i praktiken 2

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLearning and leadership in practice 2
 • KurskodCIU212
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPLOL
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknik och lärande
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 40122
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0215 Projekt 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp
   0315 Fältövning 4,5 hp
   Betygsskala: UG
   4,5 hp

    I program

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Kurstillfälle 2

    • Undervisningsspråk Svenska
    • Anmälningskod 40120
    • Max antal deltagare35
    • Sökbar för utbytesstudenterNej
    • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

    Poängfördelning

    0115 Inlämningsuppgift 1,5 hp
    Betygsskala: UG
    1,5 hp
     0215 Projekt 1,5 hp
     Betygsskala: UG
     1,5 hp
      0315 Fältövning 4,5 hp
      Betygsskala: UG
      4,5 hp

       I program

       Examinator

       Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

       Behörighet

       Grundläggande behörighet för avancerad nivå
       Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

       Särskild behörighet

       Engelska 6
       Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

       Kursspecifika förkunskaper

       Kurserna Leda individ och grupp (CIU226) och Problemlösning och lärande (MVE365) samt godkänt i kurserna Lärande och ledarskap i praktiken 1 (CIU207) och Naturvetenskapligt och tekniskt lärande (CLS060).

       Syfte

       Att ytterligare fördjupa studentens erfarenheter av och praktiska hantverksmässiga) färdigheter att verka i ett klassrum. Här ingår att kritiskt granska sin egen roll och aktiviteter genom att dokumentera sina erfarenheter på ett effektivt sätt liksom att söka annan beprövad kunskap och omsätta den i sin egen praktik.

       Ämnesfokus för praktikperioden är antingen fysik, kemi eller teknik.

       Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

        1.  planera lektioner på ett tydligt och väldokumenterat sätt, självständigt och i samarbete med andra, utgående ifrån pedagogisk, allmändidaktisk och relevant ämnesdidaktisk vetenskap och beprövad erfarenhet

       2.  genomföra intressanta och lärorika lektioner i fysik, kemi eller teknik på gymnasienivå, utgående ifrån elevers kunskapsnivå och intressesfär, självständigt och i samarbete med andra

       3.  utnyttja sina kunskaper inom det egna ingenjörsämnet till att underlätta för elevers lärande, t.ex. genom att kunna svara korrekt och begripligt på elevers frågor och ge relevans till ämnet

       4.  kommunicera effektivt genom att lyssna, tala och skriva till stöd för den pedagogiska verksamheten, både inom och utanför klassrummet

       5.  säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och kunna bedöma betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna

       6.  bedöma elevers lärande och ge individuell feedback för elevers fortsatta utveckling i ämnet

       7.  utvärdera och utveckla undervisning, självständigt och i samarbete med andra, i syfte att anpassa den till olika elevers behov, och därigenom ge förutsättningar för att alla elever ska kunna göra så stora framsteg som möjligt inom sitt lärande

       8.  identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov

       9.  verka för att hållbar utveckling, såväl ekologisk, ekonomisk som social, får prägla den pedagogiska verksamheten där tillfälle ges, gällande ämnesinnehåll och verksamhet i övrigt

       10. visa självkännedom och empatisk förmåga

       11. utvärdera och reflektera över den egna lärarinsatsen, identifiera sina egna behov av utveckling och ytterligare kunskap, samt själv systematiskt sträva efter att utveckla sin kompetens

       Innehåll

       • Ämnesmässiga fokusen för denna kurs är Ingenjörsämnet (Fysik, Kemi eller Teknik).
       • Tillsammans med sin handledare fördjupa analysen av undervisningssituationer i praktiken, och i synnerhet av sitt eget agerande.
       • Kontinuerlig dokumentation av sina egna upplevelser i och utanför klassrummet i loggboksformat.
       • Sökande av information om relevanta alternativa undervisningsmetoder i litteraturen liksom genom att muntligt intervjua mentorer och andra källor.
       • Experimenterande med IT-verktyg i undervisningen.

       Organisation

       • övningsundervisning på en gymnasieskola
       • skrivande av loggbok
       • dokumentation av lektionsplanering
       • inlämningsuppgifter
       • seminarier till stöd för inlämningsuppgifterna
       • checklista av övrig verksamhet inom gymnasieskolans värld

       Litteratur

       Kursböcker som används av eleverna i deras gymnasiekurser.

       Relevanta texter från tidigare kurser på programmet.

       Examination inklusive obligatoriska moment

       Examinationen sker kontinuerligt där handledaren på skolan fortlöpande dokumenterar och kommunicerar iakttagelser med studenten. Denna information fokuserar till stor del på hur studenten bäst ska kunna förbättra de delar där utvecklingsbehovet är som störst. Bedömning sker genom att avgöra till vilken grad studenten uppnått lärandemålen. 


       Betyg sätts i en sammanvägning av handledarens bedömning, mästarlärarens och examinatorns bedömningar vid besök till klassrummet (två VFU-besök), samt kvaliteten på loggboken och inlämningsuppgifterna.


       "Fältövning" 4,5 hp innebär övningsundervisningen, "Inlämningsuppgift" 1,5 hp innebär de skriftliga uppgifterna, och "Projekt" 1,5 hp innebär loggboksskrivandet. Godkänd övningsundervisning "Fältövning" krävs innan övriga moduler godkänns.


       Observera att vid underkänt betyg i kursen så krävs det att kursen görs om i sin helhet. Omregistrering på kursen kan endast göras i mån av plats och resurser.

       Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.