Kursplan för Lärande och ledarskap i praktiken 1

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLearning and leadership in practice 1
 • KurskodCIU207
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPLOL
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknik och lärande
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 40124
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0215 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0315 Fältövning 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen Matematik, undervisning och bedömning (MVE375). Rekommenderad förkunskap är kursen Matematik och samhälle (MVE370).

Syfte

Att stärka studentens förmåga att agera i ett klassrum på ett etiskt och lyhört sätt, både med ämnesmässigt fokus, men också med ett övergripande perspektiv på aspekter som jämställdhet och förebyggande verksamhet mot diskriminering och kränkande behandling.
Ämnesfokus för praktikperioden är matematik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1.  planera lektioner på ett tydligt och väldokumenterat sätt, utgående ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet inom pedagogik och ämnesdidaktik


2.  genomföra intressanta och lärorika lektioner i matematik på gymnasienivå


3.  utnyttja sina egna matematiska kunskaper till att underlätta för elevers lärande, t.ex. genom att kunna svara korrekt och begripligt på elevers frågor


4.  kommunicera effektivt i klassrummet genom att lyssna, tala och skriva till stöd för den pedagogiska verksamheten


5.  använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och kunna bedöma betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna


6.  verka för att skapa och upprätthålla en god studiemiljö i klassrummet


7.  verka för att alla elever ska kunna göra så stora framsteg som möjligt inom sitt lärande


8.  förebygga och åtgärda kränkande beteende elever emellan, samt hantera sociala relationer och konflikter på ett professionellt sätt


9.  tillämpa, kommunicera, förankra och agera själv utifrån skolans värdegrund i sin pedagogiska verksamhet, inbegripet jämställdhet, jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen


10. visa självkännedom och empatisk förmåga


11. utvärdera och reflektera över den egna lärarinsatsen och identifiera sina egna utvecklingsbehov

Innehåll

Ämnesmässiga fokusen för denna kurs är Matematiken.

Studenten arbetar tillsammans med en handledare, där efterarbetet kommer att ha en central position. Frågor som: Vad var det som hände? Varför? Vad händer nästa gång? och Kunde det ske på något annat sätt? kommer att vara i fokus.

Studenten kommer också att fortlöpande redogöra för sina erfarenheter och tankar i loggboksformat.

Studenten genomför ett antal inlämningsuppgifter i anslutning till lärandemålen.

Organisation

 • övningsundervisning och auskultering på en gymnasieskola
 • skrivande av loggbok
 • dokumentation av lektionsplanering
 • inlämningsuppgifter
 • seminarier till stöd för inlämningsuppgifterna
 • påbörjad checklista av övrig verksamhet inom gymnasieskolans värld

Litteratur

Kursböcker som används av eleverna i deras gymnasiekurser.

Relevanta texter från tidigare kurser på programmet.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen sker kontinuerligt där handledaren på skolan fortlöpande dokumenterar och kommunicerar iakttagelser med studenten. Denna information fokuserar till stor del på hur studenten bäst ska kunna förbättra de delar där utvecklingsbehovet är som störst. Bedömning sker genom att avgöra till vilken grad studenten har uppnått lärandemålen. 


Betyg sätts i en sammanvägning av handledarens bedömning, mästarlärarens och examinatorns bedömningar vid besök till klassrummet (två VFU-besök), samt kvaliteten på loggboken och uppgifterna.


"Fältövning" 4,5 hp innebär övningsundervisningen, "Inlämningsuppgift" 1,5 hp innebär de skriftliga uppgifterna, och "Projekt" 1,5 hp innebär loggboksskrivandet. Godkänd övningsundervisning "Fältövning" krävs innan övriga moduler godkänns.


Observera att vid underkänt betyg i kursen så krävs det att kursen görs om i sin helhet. Omregistrering på kursen kan endast göras i mån av plats och resurser. 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.