Kursplan för Tangible interaction

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTangible interaction
 • KurskodCIU180
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • TemaMTS 4,5 hp
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23124
 • Max antal deltagare40 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Inlämningsuppgift 3,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp3,5 hp0 hp0 hp0 hp
0211 Projekt 4 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

To be eligible for the course the student must have a Bachelor degree of 180 credits. Special requirements are the course CIU176 Prototyping in interaction design 7.5 credits or equivalent and a course in Human - computer interaction 7.5 credits.

Syfte

After  the  course you will be  able  to  demonstrate  skills  and knowledge  in  tangible  interaction  design  and  physical  computing,  and  have  developed  critical thinking  skills  concerning  tangible  interaction  techniques,  strategies,  and  design  processes.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • demonstrera färdigheter och kunskaper om hur informationsteknologi kan användas som ett material för konstruktion av interaktiva system.
 • demonstrera färdigheter och kunskaper i människans kognition och motorik . Får erfarenhet av hur sådana färdigheter och kunskaper kan styra utformningen och utvärderingen av materiella användargränssnitt.
 • demonstrera färdigheter och kunskaper som bygger  på teori och historia inom tangible interaction.
Färdighet och förmåga
 • designa och förverkliga interaktiva prototyper med hjälp av teknik för tangible interaction
 • välja förnuftig och ekonomisk användning av avancerade komponenter och motsvarande tekniker
 • reflektera över relationen mellan rumslighet, form och temporalitet i tangible interaction.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritisera och diskutera datorbaserade materiella artefakter
 • ifrågasätta på vilket sätt informationsteknologi formar vårt nuvarande och framtida samhälle och livsstil
 • reflektera över hållbarhetsfrågor såsom energiförbrukning och materialspill orsakat av nya beräkningssystem och enheter.

Innehåll

Kursen tangible interaction sätter de färdigheter och kunskaper som förvärvats i prototyp-kursen i ett tillämpat sammanhang. Tangible interaction behandlar beräkningsteknik och tjänster, såsom de är en del av vår vardag. Kursen använder både teoretiska och praktiska pedagogiska metoder. Föreläsningar kommer att presentera teori och utveckling av tangible interaction och bygger på forskning och kommersiell användning. Teknik såsom sensorer, aktuatorer och smarta material presenteras ur ett perspektiv av mänsklig interaktion och användning.

Organisation

Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbete och skriftlig individuell uppsats.

Litteratur

Se separat litteraturlista.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom två moduler , nämligen

1 . Projekt 4 poäng ( U, 3, 4, 5 ) och

2 . Individuell skriftlig hem uppsats 3,5 hp (U, 3, 4, 5) .


För att bli godkänd på kursen måste studenten aktivt delta i alla delar av kursen. Bedömningen baseras på ett grupparbete som utförs i studior, samt en individuell hemuppsats.


Lärandemål examineras enligt följande:

Kunskap och förståelse
Visa färdigheter och kunskaper om hur beräkningsteknikkan användas som ett material för konstruktion av interaktiva system.
Examination :

- Projektutvärdering

- Kontroll av aktivt deltagande

Visa färdigheter och kunskaper i människans kognition och motorik . Får erfarenhet av hur sådana färdigheter och kunskaper kan styra utformningen och utvärderingen av materiella användargränssnitt.
Examination :

- Projektutvärdering

- Bedömning av individuell skriftlig hemuppsats

Visa färdigheter och kunskaper som drar på teori och historia konkret samverkan.
Examination :

- Bedömning av individuell skriftlig hemuppsats


Färdighet och förmåga
Design och inse interaktiva prototyper med hjälp av konkreta komponenter gränssnitt.
Examination :

- Projektutvärdering

- Kontroll av aktivt deltagande

Se till förnuftig och ekonomisk användning av avancerade komponenter och motsvarande tekniker.
Examination:

- Kontroll av aktivt deltagande

Reflektera över relationen mellan rumslighet, form och temporalitet i materiella interaktionsdesign.
Examination :

- Projektutvärdering

- Bedömning av individuell skriftlig hemuppsats


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Kritisera och diskutera datorbaserade materiella artefakter.
Examination :

- Bedömning av individuell skriftlig hemuppsats

Ifrågasätta på vilket sätt beräkningsteknik formar vårt nuvarande och framtida samhälle och livsstil.
Examination :

- Bedömning av individuell skriftlig hemuppsats

Reflektera över hållbarhetsfrågor såsom energiförbrukning och materialspill som orsakas av nya beräknings system och enheter.
Examination :

- Projektutvärdering

- Bedömning av individuell skriftlig hemuppsats

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.