Kursplan för Immaterialrättsliga strategier

Kursplan fastställd 2024-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntellectual property strategies
 • KurskodCIP058
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBDP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 07115
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Laboration 3,5 hp
Betygsskala: UG
3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0214 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen Immaterialrättsliga strategier är en del av programmet Entrepreneurship and Business Design. På grund av den starka integrationen med laborations-baserad pedagogik av programmet Entrepreneurship and Business Design är det endast studenter antagna till programmet Entrepreneurship and Business Design som kan anmäla sig till kursen.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande förståelse för den fundamentala roll intellektuella tillgångar och egendom innehar för verksamhetsutveckling inom kunskapsekonomin. Kursen fokuserar särskilt på strategisk hantering av tekniska innovationer genom att använda patent och andra kontrollmekanismer som huvudsakliga verktyg för att skapa konkurrenskraftiga bolag i en uppstarts- och företagskontext.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Visa förmåga att definiera och tolka koncepten intellektuella tillgångar och intellektuell egendom i relation till innovations- och affärsstrategier med fokus på juridiskt, organisatoriskt och tekniskt perspektiv, inklusive etiska överväganden och hållbar utveckling.
2. Visa kunskap för den relevans och omfattning vissa mekanismer har för att kontrollera intellektuella tillgångar och egendom, t.ex. patent, varumärkesskydd, upphovsrätt, mönsterrätt och sekretess.
3. Använda och tillämpa immaterialrättsliga koncept vid affärskonstruktion för att formulera och framgångsrikt kommunicera immaterialrättsbaserade strategier innefattande val och användande av lämpliga former av immaterialrättsligt skydd gällande; göra strategiska val i situationer gällande hur och när man ansöker om skydd, hävdar det egna skyddet samt utvärderar skydd som andra har (och agera därefter), utvärdera och upprätta licenseringsstrategier och andra värdeskapande mekanismer för att realisera värdet från intellektuella tillgångar och egendomar.
4. Visa förmåga att funktionellt och kreativt tillämpa sin kunskap om legala konstruktioner i kombination med sin förståelse för kunskapsbaserad affärsutveckling och därigenom utföra analyser baserade på information från intellektuella tillgångar och egendom vilka ligger till grund som beslutsunderlag för vidare strategiska innovations- och affärsbeslut.

Innehåll

Kursen fokuserar på att leverera en grundläggande förståelse för den roll som intellektuella tillgångar och egendom spelar inom innovation och affärsstrategi. Särskild fokus läggs på teknikbaserad innovation och användning av patent och andra immateriella rättigheter för att stödja teknikbaserade verksamheter. Grundläggande immaterialrättsliga koncept och strategier presenteras på lektioner och klassövningar. Ett grupparbete löper under hela kursen där studenter upplever den strategiska betydelse och den inneboende komplexitet som intellektuella tillgångar och egendom erbjuder som byggstenar i affärs- och värdeskapande. 

Organisation

Kursen består av lektioner och övningar samt grupparbeten. Närvaro vid övningar är obligatoriskt.

Litteratur

Se separat lista.

Examination inklusive obligatoriska moment

Betygssättning sker dels i en laboration utifrån studenternas prestationer i form av deltagande i övningar och grupparbete, och dels en digital tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.