Kursplan för Teknikbaserat entreprenörskap

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTechnology based entrepreneurship
 • KurskodCIP017
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBDP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 07120
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0114 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0214 Laboration 12 hp
  Betygsskala: TH
  12 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Endast studenter som antas till programmet Entrepreneurship and Business Design är kvalificerade att gå kursen, på grund av den starka integrationen med andra delar av programmets erfarenhetsbaserade pedagogik.

   Syfte

   Syftet med kursen är att studenterna ska få perspektiv, tillämpa verktyg, utveckla färdigheter kring hållbara teknikbaserat entreprenörskap, särskilt förvärva entreprenöriella lärande genom en simulerad process att skapa en ny affär, som bygger på högteknologiska uppfinningar. Lärandet fokuserar kring kursens huvudsakliga teman: Entreprenöriellt lärande, teamwork, teknikbaserad ideutveckling, affärsplanering, idepresentation, förhandling, företagets legala ramverk.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   1.    beskriva, applicera, och reflektera på kunskap som relaterar till kursens huvudsakliga teman, och kunna relatera dessa till relevant forskningslitteratur, etik och hållbar utveckling.
   2.    Applicera kunskap om grupparbete i teknikbaserade innovationsprocesser och översätta detta till effektiva projekt i praktiken.
   3.    initiera, och skapa entreprenöriella idéer, och kunna använda relevanta verktyg för att utveckla idéer, presentationer och affärsprojekt.
   4.    skapa kommersialiseringsstrategier för tekniska idéer och en förmåga att kommunicera dessa idéer muntligt och skriftlig form för olika aktörer.
   5.    förhandla frågor kopplade till frågor kring tekniska idéer och visa färdigheter, både i beredningar, faktiska förhandlingar och reflekterande element.
   6.    beskriva, tillämpa och reflektera kring kunskaper om juridiska verktyg som är relevanta för ett nya teknikbaserade företag.
   7.    reflektera kring kunskap, förhållningssätt och erfarenheter som är inblandade i var och en av kursens teman och relatera det till relevant teori, etik och hållbar utveckling.

   Innehåll

   Studenter deltar i praktiska övningar som gäller skapande, utveckling och utvärdering av teknikbaserad innovation. Lärande är fokuserad praktisk erfarenhetsbaserad kunskapsskapande och reflektion kring följande teman: Entreprenöriellt lärande, grupparbete, teknikbaserad ideutveckling, affärsplanering, affärspresentation, förhandling och juridiska ramverk.

   Organisation

   Kursen är en del av masterprogrammet Entreprenörskap och Business Design och ges under läsperiod 1 och läsperiod 2 på den första terminen. Kursen är uppbyggd kring litteraturstudier, praktiska övningar och reflektion. Övningarna är direkt baserade på den pedagogik som utvecklats inom entreprenöriellt lärande. Det handlar om verkliga och simulerade övningar i innovation och företagande. Studenterna får praktiska övningar i pitching, utvärdering och förhandling. Skriftliga inlämningsuppgifter används för att underlätta kritisk utvärdering av praxis i förhållande till aktuella teorier. Reflektioner används för att stödja djupinlärande och reglerande förmåga.

   Litteratur

   Se separat lista (kurs-PM).

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Studenterna bedöms på sina framföranden och inlämningar av sina övningar enskilt och i grupp, i form av skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.