Kursplan för Design av teknikbaserade innovationer och marknader

Kursplan fastställd 2021-02-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign of technological innovations and markets
 • KurskodCIP011
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBDP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 07125
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0110 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Endast studenter som antas till programmet Entrepreneuship and Business Design är behöriga att gå kursen, på grund av programmets laboratoriebaserade pedagogik.

Syfte

Att erhålla kunskap om hur man skapar och finansiellt värderar teknikbaserade innovationer och marknader i uppstarts- och storföretagssammanhang.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Visa förståelse för innovationshantering inom teknik-baserade företag, inklusive innovationsstrategi och affärsstrategi och deras sammanlänkning samt hur innovationsarbete organiseras och leds
 • Använda relevanta begrepp och modeller samt förvärvad specialiserad bakgrundsutbildning (teknikspecifik och annan) för att analysera och designa hållbara tekniska innovationer, inklusive teknisk-ekonomiska relationer samt designmetoder
 • Kunna skapa och analysera innovativa affärsmodeller, inklusive ekonomiska prognoser och värderingar

Innehåll

Grunderna i affärsstrategi och innovationsledning tillhandahålls tillsammans med en förståelse för betydelsen av innovationer i ett kunskapsbaserat samhälle. Teori varvas med fallstudier av innovation och företag främst inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och biovetenskapliga områden.

Studenterna lär sig att analysera tekniska innovationer och förstå hur marknader och ekonomiskt värde kan skapas genom olika affärsmodeller. Viktiga områden är teknisk- ekonomisk värdeanalys, innovation designmetodik, affärsmodeller och värderingstekniker.

Organisation

Kursen är en del av programmet Entrepreneuship and Business Design och tillhandahålls i LP 1 och LP 2, under första terminen.

Kursen består av en föreläsningsserie med case samt skriftliga gruppuppgifter.

Litteratur

Schilling, Melissa A, Strategic Management of Technological Innovation, McGraw - Hill international edition, senaste publicerade utgåvan.

Ytterligare artiklar presenteras i samband med kursstart och material publicerat på Canvas.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom skriftliga gruppuppgifter samt genom en skriftlig tentamen där studenten inte bara ombedd att redogöra för relevant teori utan också relatera det till praktikfall och praktikfallsdiskussioner.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.