Kursplan för Bärande konstruktioner

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStructures
 • KurskodBOM580
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58120
 • Max antal deltagare220
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0116 Tentamen 3,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp
 • 11 Jan 2024 fm J
 • 04 Apr 2024 fm J
 • 22 Aug 2024 fm J
0216 Konstruktionsövning + lab 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Förmåga till enklare matematisk analys, kunskap om statistiska fördelningar och riskanalys, kunskap om och förståelse för mekaniska egenskaper hos stål, trä och betong, kunskap om och förståelse för grundläggande begrepp, teorier och beräkningsmodeller i mekanik och hållfasthetslära. Dessa förkunskaper kan till exempel ha erhållits genom

  BOM205 - Byggnaders funktioner och utformning
  MVE475 - Inledande matematisk analys
  MVE480 - Linjär algebra
  MVE495 - Matematisk statistik
  BOM195 - Byggnadsmaterial
  TME275 - Mekanik
  TME300/TME295 - Hållfasthetslära

  Syfte

  Kursen ska ge studenten en påbyggnad inom ämnesstråket Bärande konstruktioner för hus och anläggningar. Kursen syftar till att ge övergripande kunskaper om hur bärande konstruktioner fungerar vid belastning och hur de dimensioneras. En övergripande förståelse för ämnet är viktig för alla samhällsbyggnadsingenjörer. Kursen är en fortsättning av de delar som berörde ämnet konstruktionsteknik i kursen byggnaders funktioner och utformning. Vidare, så visar kursen hur mekanik, hållfasthetslära och byggnadsmaterial tillämpas inom området, och ger en allmänorientering om konstruktionsområdet. Tillsammans med fortsättningskurser i ämnet ges kunskaper som ingenjörer behöver för att kunna konstruera och dimensionera till exempel broar, husstommar eller grundplattor.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  · Redogöra för vanliga förekommande konstruktionsmaterial och övergripande verkningssätt för olika typer av bärverkselement och bärande konstruktioner.
  · Identifiera vilka kontroller som behövs för vanliga typer av stommar, bärande system och bärverkselement.
  · Beakta hur yttre faktorer såsom tid, fukt och lastvaraktighet påverkar hållfasthets- och deformationsegenskaper vid en dimensionering av trä-, stål- och betongkonstruktioner.
  · Beskriva och förklara verkningssättet för balkar av trä, stål och armerad betong utsatta för böjande moment och tvärkraft.
  · Utforma (genom att göra överslagsberäkningar), dimensionera och kontrollera (problem med några öppna variabler som innebär att val och enklare bedömningar måste göras) enkla bärande konstruktionselement av trä, stål och armerad betong (såsom balkar, stag, strävor och grundplattor) med avseende på moment- och tvärkraftskapacitet i brottgränstillstånd.
  · Vid en dimensionering tillämpa beräkningsmodeller där partialkoefficientmetoden (säkerhetsfilosofi) nyttjas på enklare bärverk, samt kunna redogöra för dimensioneringsprocessen.
  · Med hjälp av skisser med förklarande text utarbeta underlag för ritningar och specifikationer för tillverkning av bärande konstruktionsdelar.
  . Redogöra för förväntade skillnader och likheter mellan modellerad och verklig balk som belastas till brott.
  . Redogöra för hur konstruktioner produceras i industrin och hur en konstruktör arbetar i näringslivet.

  Innehåll

  Kursen behandlar verkningssätt hos bärverk i trä, stål och armerad betong. En stor del i kursen handlar om olika brottfenomen och instabilitetsfenomen samt beräkningsmodeller för analys och dimensionering vid inverkan av böjning och tvärkraft.

  I kursen beaktas säkerhetsfilosofi vid dimensionering av olika bärverksdelar i ett stomsystem och broar, samt grundplattor. Vid denna dimensionering beaktas olika vanligt förekommande laster. Slutligen ingår ett avsnitt om hur olika typer av konstruktioner fungerar.

  Senare tillämpningar/fördjupningar:
  Kursen ger nödvändiga förkunskaper, tillsammans med kursen konstruktionsteknik som är en direkt fortsättning av denna kurs, för mastersprogrammet "Structural Engineering and Building Technology". Kursinnehållet tillämpas vid dimensionering och analys av till exempel husstommar och broar inklusive grundplattor till dessa.

  Organisation

  En väsentlig del av kursen utgörs av en konstruktionsuppgift som går som en röd tråd genom kursen för att fortlöpande ge motivation för studier och lärande. Undervisningen sker huvudsakligen i form av teoribildning på föreläsningar, räkneövningar där beräkningsmodeller demonstreras och konstruktionsövning där studenterna kan själva arbeta med olika beräkningsmodeller för att på ett naturligt sätt koppla teori och tillämpning. I kursen finns laborationer, vilket är en del av progressionen i lärsekvensen vetenskaplig metodik, där studenterna jämför beräkningsmodeller med en verklig balk som belastas till brott. Vidare ingår studiebesök, där studenterna får se hur konstruktioner produceras i industrin och hur en konstruktör jobbar ute i näringslivet. Lärsekvenserna matematik, ingenjörsmetodik och naturvetenskapliga grunder tillämpas naturligt i kursen.

  Litteratur

  Bärande konstruktioner - del 1, Chalmers, Konstruktionsteknik.
  Bärande konstruktioner, Exempelsamling, Chalmers, Konstruktionsteknik.
  Diverse utdrag för kursen Bärande konstruktioner BMT015, Chalmers, Konstruktionsteknik

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Genomförande av konstruktionsuppgift som examineras kontinuerligt under perioden genom delredovisningar. Skriftlig tentamen bestående av både teori/beskrivande uppgifter och problemlösning. Obligatorisk närvaro krävs vid laborationer och studiebesök. Tentamenstid 5 tim, betygsskala TH.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-11-07: Examinator Examinator ändrat från Mozhdeh Amani (mozhdeh) till Karin Lundgren (coskl) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]