Kursplan för Hållbar urban utveckling och samhällsplanering

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable urban development
 • KurskodBOM576
 • Omfattning9 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1 hp,MTS 3 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58134
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Inlämningsuppgift 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp
  0221 Projekt 5 hp
  Betygsskala: UG
  5 hp
   0321 Projekt 2 hp
   Betygsskala: UG
   2 hp

    I program

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för grundnivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Samma behörighet som det kursägande programmet.
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    BOM210 Tätorters funktioner och utformning eller motsvarande

    Syfte

    Kursens syfte är att ge studenten en påbyggnad inom ämnesstråken samhällsplanering och infrastruktur för att studenten utifrån ett tekniskt kunnande (som framförallt introduceras och fördjupas i andra kurser i programmet) ska kunna verka och bidra i diskussioner och beslutsprocesser i planeringen av stadens struktur och stadens tekniska system.
    Med avstamp från kursen Tätorters funktioner och utformning syftar kursen till att ge en professionsinriktad insikt i och kunskap om utformningar, bedömningar, metoder, modeller, dimensioneringar vilka används vid planering av hållbar bebyggelse och tekniska system för trafik, vatten, avlopp, avfall och energi och om de avvägningar som måste göras med utgångspunkt från den komplexitet av platsspecifika förutsättningar, visioner, mål och regler samt ekonomisk drivkraft som finns vid utveckling av täta stadsmiljöer med blandade funktioner. Kursen ska också ge färdighet i att använda geografiska informationssystem (GIS) för att beskriva och analysera aspekter av den byggda miljön.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    Platsspecifika förutsättningar, visioner, mål och regler
    1. visa insikt om hur natur- och kulturvärden, klimatförändringar och topografi  påverkar var och hur det är lämpligt att bygga.
    2. förstå samspelet mellan visioner, mål och utvärdering av alternativ

    Utformning, bedömningar, metoder och modeller
    3. göra tidiga bedömningar av behov av funktioner, utformning och underhåll för buller, trafikplanering, vattenresurser och tekniska system baserat på existerande underlag
    4. dimensionera och föreslå utformning av gaturum med hänsyn till tillgänglighet, trafik- och omgivningsbuller, gaturummets akustiska egenskaper och bullerreducerande åtgärder, stads- och boendekvaliteter, verksamheter samt trafiksystem, mobilitet och transport
    5. dimensionera och föreslå utformning av tekniska försörjningssystem (vatten-, avlopps- och dagvattenhantering där hydraulik tillämpas för rör/ledningsdimensioner)

    Hållbar och inkluderande stadsplanering
    6. identifiera, analysera och väga in hållbar utveckling (social, ekonomisk och ekologisk) samt värdera jämställhet och mångfald i urban utveckling och samhällsplanering


    Ingenjörsyrkets roll
    7. reflektera över ingenjörers etiska ansvar som samhällsbyggare genom beslutsmakt över teknik och tekniska system, samt reflektera över hur paradigm, normer och värderingar formar ingenjörers expertis och inflytande
    8.visa insikt om de olika rollerna i en projektgrupp med olika sammansättning och jämföra olika projektgrupper med fokus på jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM).
    9. visa fördjupade kunskaper om hur man använder fackspråkliga texter och vetenskapliga artiklar på ett medvetet, kritiskt och effektivt sätt i en teknisk rapport

    Geografisk information
    10. Använda geografiska data via GIS, för att modellera, beskriva och analysera frågeställningar kopplade till projektet.

    Innehåll

    Kursen är planerad som ett projektarbete med stödjande föreläsningar. Studenten arbetar i grupp med valda delar av planering och dimensionering med utgångspunkt från ett aktuellt stadsutvecklingsprojekt i Sverige. Genom projektet illustreras det komplexa samspelet mellan visioner, mål och utvärdering av tekniska alternativ.

    Projektarbetet ska utifrån gruppens egen stadsbyggnadsvision och projektmål resultera i en plan för området med lokalisering av bebyggelse och lösningar för trafik och tekniska system. Bedömningar av behov av funktioner, utformning och underhåll för buller, trafikplanering, vattenresurser och tekniska system baseras på existerande underlag. Underlagen kan bestå av översiktsplaner, programplaner, politiska viljeinriktningar, statistiska underlag, prognoser, förstudier samt bedömningar ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. I arbetet så ska studenterna identifiera, analysera och väga in de hållbarhetsfrågor (sociala, ekonomiska och ekologiska) som uppstår. Geografiska data via GIS används för att modellera, beskriva och analysera frågeställningar kopplade till projektet. I arbetet skall man reflektera över ingenjörers etiska ansvar som samhällsbyggare genom beslutsmakt över teknik och tekniska system, samt reflektera över hur paradigm, normer och värderingar formar ingenjörers expertis och inflytande. Projektgrupperna sätts samman för att spegla mångfalden i arbetslivet. Den skriftliga presentationen ska omfatta delar av beskrivning och illustration till planprogram.

    I projektarbetet ska studenterna använda tidigare inhämtade kunskaper om hur man använder fackspråkliga texter och vetenskapliga artiklar på ett medvetet, kritiskt och effektivt sätt i det egna skrivandet från kursen Tätorters funktioner och utformning samt hur en teknisk rapport utformas från kursen Byggnaders funktioner och utformning.

    Föreläsningarna kopplas nära de olika momenten i projektarbetet. Geografisk informationshantering presenteras tidigt i kursen, och kommer att skapa ett stöd för vidare arbete i kursen. Föreläsningar som stödjer arbete i grupp och ingenjörens etiska ansvar.

    Huvudspråket i kursen är svenska.

    Organisation

    Kursen består av följande lärandeaktiviteter:
    - En introduktion till kursen och projektarbetet
    - Teori och övningar inom geografisk informationshantering
    - Föreläsningar och övningar som stöd till de olika moment som ingår i projektarbetet
    - Grupprojekt 

    Litteratur

    Anges i kurs-pm.

    Examination inklusive obligatoriska moment

    För att bli godkänd på kursen krävs:
    • genomförda och redovisade övningar
    • deltagande vid presentation av egen grupps projektarbete och kritik av en annan grupps projektarbete.
    • skriftlig redovisning av hur man själv bidragit i gruppen, enligt en föreskriven mall
    • godkänt projektarbete
    • godkänd inlämningsuppgift

    Inlämningsuppgiften kommer att baseras på föreläsningsserien och kurslitteraturen för hela kursen, inklusive geografisk informationshantering. 

    Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.