Kursplan för Teknisk samhällsplanering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTechnical planning
 • KurskodBOM575
 • Omfattning9 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1 hp,MTS 3 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58134
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
 • 03 Jun 2021 em J
 • 09 Okt 2020 em J
 • 27 Aug 2021 em J
0216 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
0316 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

BOM210 Tätorters funktioner och utformning eller motsvarande
BOM230 Ljud och vibrationer eller motsvarande.

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten en påbyggnad inom ämnesstråken Samhällsplanering och infrastruktur och Ljud och vibrationer för att studenten utifrån ett tekniskt kunnande (som framförallt introduceras och fördjupas i andra kurser i programmet) ska kunna verka och bidra i diskussioner och beslutsprocesser i planeringen av stadens struktur och stadens tekniska system.

Med avstamp från kursen Tätorters funktioner och utformning syftar kursen till att ge en professionsinriktad insikt i och kunskap om utformningar, bedömningar, metoder, modeller, dimensioneringar vilka används vid planering av bebyggelse och tekniska system för trafik, vatten, avlopp, avfall och energi och om de avvägningar som måste göras med utgångspunkt från den komplexitet av platsspecifika förutsättningar, visioner, mål och regler samt ekonomisk drivkraft som finns vid utveckling av täta stadsmiljöer med blandade funktioner.

Kursen ska förklara och belysa vikten av ett hållbart samhällsbyggande.

Kursen ska förbereda studenten inför en yrkesroll i samspel med ett komplext samhälle samt fördjupa studentens förståelse kring ingenjörsyrkets roll och utveckling i ett historiskt perspektiv.

Kursen ska ge färdighet i att använda geografiska informationssystem för att beskriva och analysera aspekter av den byggda miljön.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Platsspecifika förutsättningar, visioner, mål och regler
1. visa insikt om hur natur- och kulturvärden, klimatförändringar, topografi och geologiska förhållanden påverkar var och hur det är lämpligt att bygga (grundläggning, sättningar, gatubygg nad, ledningsdragningar, översvämningsrisk mm)
2. förstå samspelet mellan visioner, mål och utvärdering av alternativ
3. känna till viktiga regelverk som styr bebyggelseplaneringen

Utformning, bedömningar, metoder och modeller
4. göra tidiga bedömningar av behov av funktioner, utformning och underhåll för buller, trafikplanering, vattenresurser och VA-system baserat på underlag (t.ex. översiktsplaner, programplaner, politiska viljeinriktningar, statistiska underlag, prognoser, förstudier och projektets övergripande idé och målgrupp)
5. dimensionera och föreslå utformning av gaturum med avseende på aspekter som t.ex. plats för vistelse, stadsliv, boendekvaliteter, stadskvaliteter, verksamheter, gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, biltrafik, godstransporter och tillgänglighet
6. dimensionera och föreslå utformning med hänsyn till trafik- och omgivningsbuller (tex struktur, trafiksystem, trafikmängder, kvartersutformning, gaturummets akustiska egenskaper, bullerreducerande åtgärder, tyst/ljuddämpad sida, mm)
7. dimensionera och föreslå utformning av VA-tekniska försörjningssystem (t.ex. översvämningsrisk, vattenresurser, vatten och avlopp och dagvattensystem där hydraulik tillämpas för rör/ledningsdimensioner).

Hållbar stadsplanering
8. värdera och väga in ekonomiska, ekologiska och kulturella/sociala aspekter i den tekniska samhällsplaneringen
9. redogöra för hur planeringen i ett aktuellt område kan påverka hela den omgivande staden (t.ex. kundunderlag, underlag för kollektivtrafik, fordonstrafik (utsläpp till vattendrag och buller), dimensionering av VA-tekniska system, ekonomisk utveckling och undanträngningseffekter, investeringskostnader för stadens infrastruktur, mm)
10. visa insikt om möjligheter och begränsningar av digitalisering för stadsplanering inom buller, trafik- och vattenplanering.

Ingenjörsyrkets roll
11. redogöra för ingenjörsyrkets och ingenjörsutbildningens utveckling och roll i ett historiskt perspektiv med utgångspunkt från stads-, vatten- och trafikplanering
12. reflektera över ingenjörers etiska ansvar som samhällsbyggare genom beslutsmakt över teknik och tekniska system, samt reflektera över hur paradigm, normer och värderingar formar ingenjörers expertis och inflytande,
13. visa insikt om olika roller i en projektgrupp

Geografisk information
14. Använda geografiska data via GIS, för att modellera, beskriva och analysera frågeställningar kopplade till projektet.

Innehåll

Kursen är planerad som ett projektarbete med stödjande föreläsningar. Studenten arbetar i grupp med valda delar av planering och dimensionering med utgångspunkt från ett aktuellt stadsutvecklingsprojekt i centrala Göteborg. I projektet deltar även studenter från Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör och Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik utifrån sina kunskaper och roller i samhällsplaneringsprocessen.

Projektarbetet ska utifrån gruppens egen stadsbyggnadsvision och projektmål resultera i en plan för området med lokalisering av bebyggelse och lösningar för trafik och vatten. Grupperna sätts samman för att spegla mångfalden i arbetslivet. Den skriftliga presentationen ska omfatta delar av beskrivning och illustration till planprogram.

Föreläsningarna kopplas nära de olika momenten i projektarbetet. Geografisk informationshantering presenteras tidigt i kursen, och kommer att skapa ett stöd för vidare arbete i kursen. En föreläsning kommer att stödja arbete i grupp. En föreläsning behandlar ingenjörens etiska ansvar.

Huvudspråket i kursen är svenska.

Organisation

Moment i kursen levereras av Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik samt Teknikens ekonomi och organisation (ingenjörsyrkets roll).


Kursen består av följande lärandeaktiviteter:
En introduktion till kursen och projektarbetet
Teori och övningar inom geografisk informationshantering.
Föreläsningar och övningar som stöd till de olika moment som ingår i projektarbetet
Grupprojekt där grupperna sätts samman med studenter som följer samma program
Lärandemålen är de samma men har lite olika tonvikt beroende på program
Föreläsning om ledarskap, tekniker, konflikthantering mm i projektarbete
Frågestunder

Litteratur

Anges i kurs-pm.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd på kursen krävs:

 • att man genomfört och redovisat övningar
 • att man formulerat en tentamensfråga med svar för vardera åtta av föreläsningarna.
 • att man deltagit vid presentation av egen grupps och kritik av en annan grupps projektarbete.
 • att man skriftligt redovisat enligt en föreskriven mall hur man bidragit i gruppen
 • att projektarbetet godkänts


Tentamen kommer att baseras på föreläsningsserien och kurslitteraturen för hela kursen, inklusive geografisk informationshantering. Betyget är en sammanvägning av tentamen och egen del i projektarbetet.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-03-05: Examinator Examinator ändrat från Mihail Serkitjis (mihail) till Bijan Adl-Zarrabi (zarrabi) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]