Kursplan för Infrastruktur, civilingenjör

Kursplan fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnInfrastructure, civil engineers
 • KurskodBOM360
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58134
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  - BOM200 Teknisk geologi
  - BOM230 Ljud och vibrationer
  - BOM270 Vattenresurser och hydraulik
  - MVE595 Inledande matematisk analys
  - MVE480 Linjär algebra
  - MVE500 Serier och derivator i flera variabler
  - BOM576 Hållbar urban utveckling och samhällsplanering
  - ENM165 Miljö- och resursanalys för hållbar samhällsbyggnad
  - BOM356 Geoteknik
  - BOM370 Hydrogeologi och geoteknik, civilingenjör

  Syfte

  Kursen syftar till att fördjupa förståelsen om den roll som samhällsbyggare har i infrastrukturprojekt (väg och järnväg). Utifrån tekniska krav och regelverk ska studenterna lära sig lokalisera och dimensionera anläggningar med hänsyn till lagstiftning, teknik, ekonomi och hållbar samhällsutveckling. 
  Kursen utgör en naturlig progression i ämnesstråket Infrastruktur och samhällsplanering och baseras på en projektuppgift. Den utgör därför ett komplement till de projekt som gjorts i årskurs 1 och 2 i Tätorters utformning och Teknisk samhällsplanering/Samhällsplanering. Medan man i åk 1 och 2 fokuserat på stadens planering är projektet i årskurs 3 utanför detaljplanelagt område. Temat kommer att vara väg eller järnväg i korridoren Göteborg - Borås.
  I projektet ska de studerande använda sig av förvärvade kunskaper inom teknisk geologi, ljud och vibrationer, bärande konstruktioner, miljö- och resursanalys, geoteknik och hydrogeologi.

  Senare tillämpningar/fördjupningar:
  Kurser i teknisk geologi och geoteknik, infrastrukturplanering och vägbyggnadsteknik/järnvägsbyggnad på Mastersnivå

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Redogöra för delsteg i planering och genomförande av väg- och banprojekt samt styrande lagar och regelverk.
  Utvärdera alternativa korridorer för väg/järnvägssträckning ur ett tekniskt och samhällsekonomiskt perspektiv.
  Redogöra för och tillämpa ingenjörsgeologiska och geotekniska undersökningar för prognos.
  Beskriva olika tätnings- och förstärkningsmetoder, och identifiera användbarheten för olika jord- och bergförhållanden, med hänsyn till hållbar konstruktion, drift och underhåll.
  Utifrån tekniska och miljömässiga krav och förutsättningar, dimensionera och rita tvärsektioner, planer och profiler för linjeinfrastruktur.

  Innehåll

  Kursen innehåller grunderna i väg- och järnvägsplanering samt utformning ur trafiktekniska, miljömässiga, geologiska, hydrogeologiska, bergmekaniska och geotekniska perspektiv.
  Kursen är planerad som ett projektarbete med stödjande fördjupande föreläsningar. Projektarbetet som bygger på ett befintligt område i korridoren Göteborg-Borås, kommer att ge möjlighet att applicera förvärvade tekniska kunskaper i ett banprojekt.
  En viktig del av kursen är förståelse av planläggningsprocessen och att lära sig verktyg för att kunna ta fram bra beslutsunderlag för att välja lokalisering och utformning.

  Organisation

  Kursen består av följande lärandeaktiviteter: Projektarbete och föreläsningar.

  Föreläsningarna ska stödja projektarbetet. Vissa föreläsningar eller kurslitteratur är på engelska.

  Projektarbete:
  Gruppindelningen görs slumpvis, och resulterar i upp till fem studerande per grupp.
  Del 1 (20%) omfattar att bestämma ändamål och projektmål, samt att utifrån målen välja en korridor för väg/järnvägssträckning och hastighetsstandard. Behovet av geologiska, geotekniska och hydrogeologiska undersökningar ska beskrivas. Valen ska motiveras i en del-rapport.
  Del 2 (60%) omfattar att inom en given linjeföring göra en översiktlig teknisk utformning och dimensionering för grundläggning, geokonstruktioner och vattenhantering. Redovisning sker med delinlämningar i form av ritning och systembeskrivning och omfattar en kostnadsberäkning och en förenklad samlad effektbedömning.
  Del 3 (20%) omfattar en självvald individuell analys av något tekniskt problem relaterat till något av ämnesområdena ovan inklusive trafiksäkerhet, trafikanalys, akustik/vibrationer, riskanalys, kalkylering och produktionsplanering.

  Litteratur

  Bergbyggnad, Ulf Lindblom, 2010, Liber AB.
  Ground improvement, Klaus Kirsch, Klaus & Alan Bell (Editors), 2013.  Third Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, London.
  Soil Improvement and Ground Modification Methods, 2014, Peter G. Nicholson, Butterworth-Heinemann.
  Provpumpning som geohydrologisk undersökningsmetodik (Carlsson & Gustafson)
  Literature Compendium for Engineering Geology, Sara Kvartsberg, Lars O Ericsson, Johan Thörn
  Foundations of Engineering Geology, Tony Waltham, 2009, third edition                         
  Kompendium i vägutformning 2000
  Kompendium i vägbyggnad nov 2015
  Styrande dokument från Trafikverket
  Utvalda dokument (pdf)

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examination sker genom gruppresentationer och projektrapport.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.