Kursplan för Geoteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGeotechnics
 • KurskodBOM356
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58125
 • Max antal deltagare220
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0122 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0222 Tentamen 3 hp
  Betygsskala: TH
  3 hp
  • 26 Okt 2023 em J
  • 03 Jan 2024 fm J
  • 19 Aug 2024 fm J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  - BOM195 Byggnadsmaterial
  - TME275 Mekanik
  - TME300 el TME295 Hållfasthetslära
  - BOM200 Teknisk geologi

  Syfte

  Allmänt syfte är att förstå den roll som geoteknik och geotekniska förhållandena har i samhällsbyggnad och hållbar utveckling. I kursen inhämtar studenten ämneskunskap, verktyg och systemförståelse när det gäller jordmekanik, geoteknik och byggande i mark. I kursen presenteras och utvecklas vetenskapliga och empiriska tekniker  för att beskriva och modellera geomekaniska egenskaper av jord och grundvatten som grund för dimensionering av geokonstruktioner. Allt byggande måste grundläggas på jord eller berg, vilket är olika typer av naturliga material och innebär osäkerheter i t.ex. materialegenskaper, förenklade antagande i analysmetoder och olika geotekniska koncept. Osäkerheterna härrör från olika källor: det kan vara geologiska, undersökningstekniska, laboratortekniska skäl m.fl. Kursen ingår i och utgör en naturlig progression i ämnestråket "markresurser och byggande i mark".

  Senare tillämpningar/fördjupningar:
  - BOM325/370 Hydrogeologi och geoteknik
  - BOM310/360 Infrastruktur

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Jordmekanik:
  - Bedöma olika jord- och bergmaterials tekniska egenskaper baserade på fält- och laboratorieundersökningar för grundläggning och vägbyggnad. Förkunskaper från teknisk geologi förutsetts.
  - Bedöma grundvattenförhållanden kopplat till byggande och anläggning.
  - Härleda spänningar i jord.
  - Redogöra för jordens deformationsegenskaper för en-dimensionella deformationsanalyser med avseende på jordens spänningshistoria.
  - Bedöma och använda jordens hållfasthet i dränerade och odränerade förhållanden.

  Geotekniska tillämpningar:
  - Sammanfatta principerna för dimensioneringsprocessen i förhållande till gällande regelverk.
  - Beskriva översiktligt olika typer av grundläggningsmetoder och jordförstärkningsmetoder och deras förhållande gällande ekonomi, CO2-påverkan och hållbar utveckling.
  - Utföra sättningsanalyser för dimensionering av grundläggningar under vertikal belastning.
  - Utföra förenklade analyser av släntstabilitet och kunna visa insikt om att ett förändrat klimat kan ge upphov till stabilitetsproblem.
  - Utföra beräkningar för jordtryck mot stödkonstruktioner för enkla fall under odränerade och dränerade förhållanden, och bestämma stödkonstruktionens längd och krafter.

  Innehåll

  Jordmekanik:
  - Förhållanden för jord, till exempel kompaktion, konsistensgränser, kornstorleksfördelning, klassificering, tjälfarlighet.
  - Portryck och grundvattennivåer från geotekniska perspektiv.
  - Total- och effektivspänning, vertikala och horisontella spänningar, Mohr's spänningscirkel.
  - Typer av deformation, dränerad och odränerad deformation, spänningshistoria, deformationsmoduler, konsolidering och krypning.
  - Fält och laboratoriemetoder för bestämning av deformationsegenskaper.
  - Friktion, brottkriterium för jord, fält- och laboratoriemetoder för bestämning av jordens hållfasthet.

  Geotekniska tillämpningar:
  - Bruks- och brottgränstillstånd för geotekniska konstruktioner, variabilitet och partialkoefficientmetoden.
  - Introduktion av metoder för grundläggningar och djupgrundläggningar, slätstabilitet samt vanliga jordförstärkningsmetoderna.

  Organisation

  Undervisningen är huvudsakligen baserad på föreläsningar där teori blandas med typiska övningsexempel. Praktiska övningar är mestadels schemalagda självstudier (med läsanvisningar och mindre problembaserade övningar), kompletterade med schemalagda lärarledade övningar, konsultation och e-learning. Analys av resultat från fält- och laboratorieförsök i dimensioneringsprojekt ingår som en viktig del i kursen.

  Litteratur

  Kurslitteratur är boken Geoteknik upplaga 5 av Göran Sällfors,  samt ytterligare material i Canvas.
  Craig's Soil Mechanics, 8th Edition eller senare (Knappett & Craig) är valfri men kommer användas i senare kurser i geoteknik

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen i kursen består av två delar. En projektuppgift och en skriftlig tentamen. Projektuppgiften utförs i grupper och den skriftliga tentamen testar grundläggande kunskaper som behandlats i kursen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2023-10-05: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Johanneberg av vana
    [2023-10-26 3,0 hp, 0222]