Kursplan för Vattenteknik och miljö

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnWater engineering and the environment
 • KurskodBOM345
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58130
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp
 • 09 Jan 2024 em J
 • 05 Apr 2024 em J
 • 21 Aug 2024 fm J
0217 Projekt 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen förutsätter viss grundläggande kunskap inom kemi, t.ex. motsvarande Fysik och kemi för samhällsbyggare (BOM221) eller gymnasiekemi. Kursen bygger också vidare på den introduktion till VA teknik som sker i Vattenresurser och hydraulik (BOM270). Det är dock fullt möjligt att läsa kursen utan att först ha läst BOM270.

  Syfte

  Kunskap om hållbar vattenteknik krävs inom samhällsbyggandet för att skydda människors och djurs hälsa från föroreningar och för att bevara en god miljö för framtida generationer.
  Kursens syfte är att studenterna ska förvärva fördjupad förståelse av vad vattenkvalitet är, hur en god vattenkvalitet kan bevaras och vilka förbättrande åtgärder som kan tillämpas.
  Kursen utgör en naturlig progression inom ämnesstråket Vattenresurser och vattenteknik.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. bedöma vattenkvalitet utifrån fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska grunder
  2. utföra vattenkemiska beräkningar för att beskriva vattenkvalitet
  3. identifiera konsekvenser som utsläpp av föroreningar har för människor och miljön
  4. identifiera krav på vattenkvalitet ur ett dricksvatten- och recipientperspektiv
  5. föreslå olika miljötekniska åtgärder som förebygger eller minimerar att vatten påverkas av föroreningar 
  6. planera anläggningar och processer för att producera dricksvatten och rena avloppsvatten, förorenat dagvatten, lakvatten och grundvatten 
  7. utvärdera olika miljötekniska lösningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv

  Innehåll

  Vatten och miljökvalitet: Studenten lär sig om de parametrar som används för att bedöma vattenkvalitet och hur utsläpp av föroreningar kan påverka människor och miljö.
  Reglering/Lagstiftning: Studenten lär sig om de regelverk och direktiv som vattenverk och reningsverk har att rätta sig efter.
  Förbättrande åtgärder och hållbarhet: Studenten lär sig hur vattenverk och reningsverk är planerade. Några utvalda processer studeras på djupet.

  Organisation

  Föreläsningar/Övningar: En kombination av föreläsningar och övningsuppgifter används genomgående under kursen. Föreläsningarna och övningarna är ofta integrerade. Quiz: Kopplat till flera av föreläsningarna finns självtest i pingpong där studenten får möjlighet att testa sina kunskaper. Grupparbete: I ett grupparbete undersöker studenterna antingen nya applikationer av vattenteknik eller historiska fall av miljöföroreningar. Laborationer: I en laboration får studenterna mäta vattenkvalitetsparametrar för olika typer av vatten.

  Litteratur

  Litteratur kommer att tillhandahållas via kurshemsidan.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Tentamen, grupparbetet och laborationen är obligatoriska moment.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.