Kursplan för Projekteringsmetodik infrastruktur och anläggning

Kursplan fastställd 2023-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign methodology infrastructure
 • KurskodBOM315
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 61122
 • Max antal deltagare48
 • Min. antal deltagare12
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0217 Projekt 6 hp
  Betygsskala: UG
  6 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   BOM210 Tätorters funktioner och utformning
   BOM275/ACE180 Samhällsplanering - grunder och tillämpning

   Syfte

   Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om ett bro- och vägprojekts projektering och byggande.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - Förklara projekteringens roll i byggprocessen och ge exempel på olika typer av aktörer aktiva i projektering (allmän del)      
   - Beskriva konsultbranschens struktur (allmän del)
   - Beskriva hur en projekteringsprocess/produktbestämningsprocess genomförs, faser och organisering (allmän del)
   - Ge exempel på gällande regelverk och föreskrifter som styr projektering (allmän del) 
   - Beskriva och utnyttja tillgängligt kartmaterial inför byggandet
   - Tillämpa aktuell projekteringsmetodik 
   - Förklara de olika stegen i detaljprojektering av en vägsträcka med bro 
   - Använda ett projekteringsprogram för projekteringen av en vägsträcka med bro
   - Identifiera hinder och problem och välja lämplig vägsträcka med bro 
   - Projektera en vägsträcka med bro 
   - Producera ritningar i plan, profil och tvärsektion 
   - Sammanfatta de olika kostnadsposterna i ett väg- och broprojekt 
   - Utarbeta, presentera och kritiskt värdera ett förslag på väg med bro med hänsyn till trafiktekniska, geotekniska och miljömässiga förutsättningar.

   Innehåll

   Grundläggande projekteringsledning & terminologi, standard och former för att organisera projekteringsarbetet. Roller och funktioner i en projekteringsgrupp; projekteringsledare, ansvarig handläggare, olika ansvariga funktioner m.fl. Grundläggande orientering om betydelsen av projekteringsfasen i relation till byggprojektets olika faser.
    
   Kursen består av en projektering av en vägsträcka med bro. Projekteringen görs med hjälp av teoribildning på föreläsningar samt något på marknaden tillgängligt datorprogram. För det projekterade objektet skall även en kostnadsberäkning upprättas. 

   Organisation

   Arbetet genomförs i grupper om två studenter (i undantagsfall en eller tre). Föreläsningar inleder de olika momenten under projektets gång. Projektet bedrivs i grupperna i dator- och övningssalar med erforderlig handledning.

   Litteratur

   Egna anteckningar, utdelat material och tekniska anvisningar från Trafikverket.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Det ges ingen tentamen i kursen.
   Grupparbeten bedöms med betygsskalan godkänd och underkänd.
   För att slutbetyg skall sättas krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända.
   Endast betyget godkänd används.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.