Kursplan för Projekteringsmetodik samordning

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign management
 • KurskodBOM305
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 61121
 • Max antal deltagare60
 • Min. antal deltagare20
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Projekt 6 hp
Betygsskala: UG
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

BOM205 Byggnaders funktioner och utformning
BOM265 Byggnadsteknologi

Syfte

Kursen är en introduktion till konsultbranschens struktur och ska resultera i kunskaper om projekteringsprocessen. Kursen ska ge studenten kunskap att kunna välja och använda lämplig projekteringsmetodik samt förstå organisering och ledning av projekteringsarbete med hänsyn till samordning mellan olika aktörer såsom arkitekter, teknikkonsulter och andra sakkunniga/specialister.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara projekteringens roll i byggprocessen och ge exempel på olika typer av aktörer aktiva i projektering (allmän del)
- Beskriva konsultbranschens struktur (allmän del)
- Beskriva hur en projekteringsprocess/produktbestämningsprocess genomförs, faser och organisering  (allmän del)
- Ge exempel på gällande regelverk och föreskrifter som styr projektering (allmän del)
- Identifiera roller, funktioner och arbetssätt för att förstå organisering av projekteringsarbetet.
- Förklara roller, funktioner och arbetssätt och hur de bidrar till och utvecklar projekteringsarbetet.
- Relatera roller, funktioner och arbetssätt i projekteringsarbetet till sin egen roll med avseende på ett projektmål.
- Använda BIM och relaterad metodik med avseende på projekteringsarbete.

Innehåll

- Grundläggande projekteringsledning, terminologi, standard och former för att organisera projekteringsarbetet
- Roller och funktioner i en projekteringsgrupp; projekteringsledare, ansvarig handläggare, olika ansvariga funktioner m.fl.
- Tillämpning av BIM-verktyg för projektering, samordning och samgranskning.
- Grundläggande orientering om betydelsen av projekteringsfasen i relation till byggprojektets olika faser.

Organisation

Den allmänna delen består av föreläsningar som en introduktion till konsultbranschens struktur med syfte att få en överblick över projekteringsdelen av en byggprocess.

Den specifika profildelen Projekt- och produktionsledning innefattar ett  projektarbete där projektgruppen genomför intervjuer med  projekteringsledare eller annan aktör verksam inom projekteringsarbetet (arkitekt, konstruktör, BIM-samordnare, etc.). Denna del av kursen innefattar främst projektering, projekteringsledning, samt arbetsmetoder som används för samordning och samgranskning. Resultatet redovisas dels i seminarieform, dels i en skriftlig rapport. I projektarbetet ingår även projektering och projekteringsmetodik kopplat till Byggnads Informations Modeller (BIM). I denna del tillämpas BIM-verktyg för projektering, samordning och samgranskning kopplat till ett projekt.

Litteratur

Utdelat material och material på kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av muntliga seminarier, inlämning av rapport och fullföljande av obligatorisk närvaro vid redovisningarna. Dessutom måste projektuppgifter knutet till BIM-verktygen vara genomförda och inlämnade. 

För att slutbetyg skall sättas, krävs att alla obligatoriska moment genomförts på ett tillfredställande sätt.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.