Kursplan för Byggproduktionsledning och logistik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnConstruction management and logistics
 • KurskodBOM295
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 61111
 • Max antal deltagare95
 • Min. antal deltagare30
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

BOM205 - Byggnaders funktion och utformning
BOM225 - Ekonomi och organisation i byggsektorn
BOM275 - Samhällsplanering - grunder och tillämpning
Alt. BOM575 - Teknisk samhällsplanering
Lärsekvensen Ingenjörsmetodik (i ovanstående kurser)

Syfte

Kursen syftar till att ge en fördjupning och praktisk applicering av färdigheter inom produktionsskedet med avseende på organisatoriska, tekniska och logistiska aspekter. Kursen syftar till att kunna värdera och jämföra val av olika arbetsmetoder både i produktion och i ledning samt analysera konsekvenser av val för logistik, arbetsmiljö och ledning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Sammanfatta samspelet mellan entreprenör, underentreprenör, byggherre och konsulter
- Identifiera och bereda produktionsmetoder i byggproduktion
- Tillämpa metoder och verktyg för planering, resursstyrning och uppföljning av byggproduktion
- Tillämpa metoder och verktyg för planering av byggarbetsplatsens utformning, materialhantering och övergripande logistik
- Identifiera och värdera påverkan av frågor relaterade till arbetsmiljö, miljöpåverkan och omgivande närmiljö
- Leda och bereda produktionsplanering utifrån en yrkesroll
- Jämföra och redogöra för samspelet mellan olika yrkesroller i produktion
- Reflektera och beskriva förväntningar på din roll i grupparbetet med avseende på ledarskap, kommunikation och gruppdynamik.

Innehåll

- Applicerad byggledning: använda terminologi och standarder, samt identifiera former för organisering av byggarbetsplatsen.
- Praktisera roller och funktioner på en byggarbetsplats, förstå hur ledning och kommunikation tillämpas i organisationen.
- Tillämpa BIM-verktyg för att analysera byggarbetsplats och byggnadsobjekt utifrån ett lednings- och styrningsperspektiv.
- Arbetsberedning - planering av aktiviteter och produktionsmetoder på byggarbetsplatsen med avseende på resursutnyttjande, arbetsmiljö och organisatoriska ramar.
- Konsekvenser för arbetsmiljö och miljöpåverkan vid planering av produktion och arbetsberedning
- Planering och styrning av byggprojekt: applicerad tidsplanering, resursstyrning och uppföljning av projekt.
- Relationen mellan ekonomi, logistik och produktionsmetoder.

Organisation

Arbetet genomförs som ett projektarbete där projektgruppen på en byggarbetsplats genomför ett antal besök för att intervjua olika funktioner på en arbetsplats och studera givna aktiviteter. Kursen inleds med föreläsningar inom aktuella områden som exempelvis byggledning, arbetsmetoder, ledningssystem, Byggnads Informations Modeller (BIM) mm och dess användning i produktionsfasen belyses. Resultatet redovisas dels i seminarieform, dels i flertalet delrapporter i form av t.ex. Avtal, Strukturplan och Arbetsberedningar.

Litteratur

Rekommenderad: Persson, M. Planering och beredning av bygg- och anläggningsprojekt, Studentlitteratur AB, ISBN: 9789144057736
Utdelat material och material på kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen sker utifrån det sammanlagda projektarbetet vilket består av muntliga seminarier, inlämning av delrapporter och fullföljande av obligatorisk närvaro vid redovisningarna.
För att slutbetyg skall sättas, krävs att alla obligatoriska moment genomförts på ett tillfredsställande sätt.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.