Kursplan för Hållbar utveckling för samhällsbyggare

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable development for civil engineers
 • KurskodBOM280
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 6 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 58135
 • Max antal deltagare40 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatexamen inom ingenjörs- eller naturvetenskap, samt grundläggande kurser i miljövetenskap och miljöteknik rekommenderas.

Syfte

Kursen skall ge fördjupad insikt i begreppet hållbar utveckling och hur det förhåller sig till samhällsbyggarens yrkesroll. I kursen kommer studenten lära sig om stark kontra svag hållbarhet samt de etiska och kritiska aspekter som omger begreppet hållbar utveckling. Vidare kommer studenten att tillägna sig grundläggande kunskaper i miljöekonomi, ekosystemtjänster och kostnads- nyttoanalys, allt i en tydlig samhällsbyggnadskontext. I kursen ingår en fallstudie, vilken låter studenten tillämpa de teoretiska begrepp och verktyg som introducerats och förbereder studenten på hur hållbar utveckling kan komma att bli en del av ett framtida yrkesliv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: Redogöra för vad stark respektive svag hållbarhet innebär i teori och praktik Förklara viktiga etiska frågeställningar som rör hållbar utveckling över flera dimensioner Beskriva den viktigaste förekommande kritiken mot hållbar utveckling Beskriva viktiga begrepp i miljöekonomin, vilka styrmedel som finns och hur man kan hantera gemensamma resurser Tillämpa begreppet ekosystemtjänst för att kunna identifiera och beskriva exempel Beskriva de vanligaste metoderna för värdering av ekosystemtjänster samt kunna tillämpa och ge konkreta exempel Tillämpa i kursen introducerade begrepp och verktyg för att analysera och utvärdera utmaningar inom samhällsbyggnad ur hållbarhetsperspektiv

Innehåll

Kursen är indelad i sex ämnesteman: Teoretiska grunder, etik och kritik för hållbar utveckling Översiktlig resursteori och cirkulär ekonomi Miljöekonomi, värdering och rekyleffekter Aktörer och förhandlingar Hållbart byggande och boende Hållbar resurshantering ur samhällsbyggnadsperspektiv Till varje tema hör en eller flera digitala resurser i form av till exempel videoföreläsningar som är tillgängliga under hela kursen. Ett större projekt kommer genomföras i form av grupparbete med tillämpad inriktning.

Organisation

Kursen består av följande lärandeaktiviteter: Studenten fördjupar sig i det digitala materialet som tillhör respektive ämnestema som förberedelse till efterföljande seminarium där lärandet sker genom diskussioner, rollspel och workshops. Kursen omfattar en inlämningsuppgift i form av individuellt projektarbete, där studenten får välja ett område att fördjupa sig i och utveckla i en skriftlig rapport. Kursen innehåller även en inlämningsuppgift i form av ett projekt utförs i grupp. Projektet ska resultera i skriftlig rapport som vid ett särskilt seminarium presenteras för klassen. Projektet kommer ha en tillämpad inriktning mot hållbarhetsfrågor i samhällsbyggnad.

Examination inklusive obligatoriska moment

Slutbetyget baseras till 40% på den individuella inlämningsuppgiften och 60%  på grupparbetet, inklusive presentation och feedback. Slutbetyget kommer att redovisas som icke godkänd, 3, 4 eller 5. 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.