Kursplan för Vattenresurser och hydraulik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnWater resources and hydraulics
 • KurskodBOM270
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTISAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 61115
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4 hp0 hp0 hp
 • 28 Maj 2024 em J
 • 07 Okt 2023 fm J
 • 26 Aug 2024 fm J
0216 Inlämningsuppgift 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

- BOM221 Fysik och kemi för samhällsbyggare
- BOM210 Tätorters funktioner och utformning
- MVE450 Inledande matematisk analys
- MVE480 Linjär algebra
- TME275 Mekanik

Syfte

Kursens ger studenten en påbyggnad inom ämnesstråket Vattenresurser och vattenteknik och en tillämpning inom lärsekvensen Hållbar utveckling. Kunskaper från framförallt ämnesstråken Samhällsplanering och infrastruktur samt Markresurser och markteknik kommer att tillämpas i kursen. Kursen tar av avstamp från kurserna Tätorters funktioner och utformning och Mekanik.
Kursen syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper inom strömningslära. Kunskaperna ska tillämpas för att dimensionera, förklara och kritiskt granska delar av de vatten- och avloppstekniska systemen. Studenten ska vidare kunna identifiera viktiga aspekter med avseende på utnyttjande och dimensionering av delar av de vatten- och avloppstekniska systemen med hänsyn till kritiska händelser och hållbar utveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:


- Beskriva och använda hydrostatik för inkompressibla fluider för att beräkna laster orsakade av vattentryck.
- Definiera och förklara grundläggande strömningsekvationer.
- Förklara och tillämpa övergripande principer för transportmekanismer för löst och partikulärt material inom vatten- och avloppstekniska sammanhang.
- Tillämpa kunskaper i strömningslära för att dimensionera ledningsnät, reservoarer och pumpar inom vatten- och avloppstekniska sammanhang.
- Beräkna och dimensionera flöden i vattendrag, kanaler, rör och ledningsnät genom att tillämpa sina kunskaper i strömningslära.
- Kritiskt granska tekniska lösningar av system för vattenhantering avseende kapacitet, funktion och prestanda.
- Tillämpa kunskaperna i strömningslära för att förklara hur vatten uppträder i den bebyggda miljön och i naturen för att utforma hållbara vattenförsörjnings- och avloppsystem utifrån ett etiskt och hållbart perspektiv,


Innehåll

Tillämpningar inom kursen Hydraulik och vattenresurser utgår från vattnets kretslopp i staden (dricksvatten, avloppsvatten, dagvatten).
Grundläggande teori för hydrostatik och strömningslära gås igenom. Kunskaperna tillämpas för att beräkna laster orsakade av vattentryck i vatten- och avloppstekniska system och dimensionera trycksatta ledningsnät och pumpar. Grundläggande teori för kanalströmning gås igenom och kunskapen tillämpas inom dimensionering av kanaler och avloppssystem. Existerande teorier inom dimensionering av dagvattensystem gås igenom och tillämpas. Övergripande principer för transportmekanismer gås igenom för att förstå hur löst och partikulärt material transporteras i vatten- och avloppstekniska sammanhang. Utifrån ett etiskt och hållbart perspektiv, används kunskaper i hydrostatik och strömningslära för att förklara hur vatten uppträder i staden och i naturen för att kunna utforma effektiva va-system vilka klarar nuvarande och framtida belastningar så som exempelvis ett förändrat klimat eller en växande stad.

Organisation

Kursen består av följande lärandeaktiviteter:

Teorier presenteras på föreläsningar ofta i samband med praktiska exempel.
Övningstillfällen för djupinlärning av teori och problemlösning.
Praktisk tillämpning av de hydrauliska fenomen som studeras visas genom laborationer och studiebesök.
Praktisk tillämpning av de hydrauliska fenomen som studeras och hur man planerar hållbara vattenförsörjnings- och avloppsystem i den bebyggda miljön visas genom studiebesök och seminarier.   
Tentamen

Obligatorisk närvaro gäller för laborationer, studiebesök och seminarier. Tentamen är obligatorisk.

Litteratur

Hydraulik för samhällsbyggnad, M. Bondelind och S. Häggström
Ytterligare material utdelat på kurshemsidan
Övningsexempel (kompendium)

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen (Betyg: U, 3, 4 och 5)
Genomförda laborationer, studiebesök och seminarier samt genomförda inlämningsuppgifter (Betyg: U, G)

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.