Kursplan för Livscykelteknik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLife cycle engineering
 • KurskodBOM250
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSEB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 22125
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0116 Projekt 4 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4 hp0 hp0 hp0 hp
0216 Tentamen 3,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp3,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Mar 2022 em J
 • 09 Jun 2022 fm J
 • 26 Aug 2022 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Avancerade kunskaper i byggnadsfysik, byggnadsteknologi, byggnadsmaterial, infrastruktur och byggledning.

Syfte

Kursen avser att ge fördjupade kunskap om koncept som rör livscykeldesign inom den byggda miljön. Fokus ligger på byggnader, broar och vägar vid olika regelverk samt klimat och socio-ekonomiska förhållanden. Det övergripande syftet med kursen är att bekanta studenter med de senaste forskningsresultaten inom ämnet för deras fortsatta roller som civilingenjörer, konsulter, planerare och liknande. Det huvudsakliga målet med kursen är att fördjupa och bredda tidigare kunskap avseende teori, metod och verktyg för livscykeldesign och hållbart byggande.


Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förstå utmaningarna med hållbar livscykeldesign och kunna utveckla strategier och angreppssätt för att övervinna de identifierade hindren i olika livscykelskeden. - Definiera en hållbarhetsmatris för ett byggnadsverk genom att formulera: miljömässiga, ekonomiska och sociala minimikrav och målsättningar för ett givet geografiskt läge. - Genomföra en livscykelanalys avseende miljöpåverkan av ett byggnadsverk baserad på insamlad information, tidigare kunskap och färdigheter, samt tillgänglig dokumentation genom att använda de verktyg och metoder som tillhandahålls i kursen. - Genomföra andra livscykelmetoder såsom livscykelkostnadsanalys (LCCA) och social livscykelanalys (SLCA). - Förstå de underliggande byggbestämmelserna och annan dokumentation för att kunna genomföra en hållbar livscykelteknisk design, till exempel byggprodukters förordning (CPR). - Förstå vilka tillgängliga metoder och verktyg som stödjer en mer hållbar design av byggnadsverk, exempelvis Produktspecifika regler (PCR).

Innehåll

Kursen bygger på praktisk utformning av ett specifikt byggnadsverk. Projektarbetet följer studenterna under kursen där de använder sig av livscykel- och hållbarhetsprinciper. Kursen utforskar nyckelfaktorer gällande livscykeldesign i den byggda miljön vilket inkluderar hållbarhetsbedömning, miljömässig hållbarhetsbedömning (LCA), livscykelkostnadsbedömning (LCCA) och social livscykelbedömning (SLCA) med fokus på applikation av livscykelbedömning (LCA). Kursen är organiserad kring följande teman: - Introduktion av principer för livscykeldesign och hållbart byggande - Definition av en hållbarhetsmatris för ett byggnadsverk. - Utvärdering av miljökonsekvenser för komponenter i olika livscykelskeden för ett byggnadsverk. - Identifiering av betydande påverkansfaktorer och rekommendationer ut ett hållbarhetsperspektiv för ett byggnadsverk. I slutet av kursen sammanfattas relevanta förbättringspotentialer och rekommenderade konstruktionslösningar i rapportform samt muntlig presentation.

Organisation

Studenterna arbetar både i grupp och självständigt. Nyckelmoment introduceras och utvecklas genom föreläsningar, kurslitteratur och självstudier. Ytterligare information kommer att tillhandahållas av externa experter från myndigheter och privata aktörer. Dessutom ges återkoppling till gruppernas projektarbete vid handledningstillfällen. Arbetet presenteras både muntligt och skriftligt vid slutet av kursen. Tillgång ges till LCA verktyget SimaPro samt Ecoinvent databasen.

Litteratur

Läroböcker: Henrikke Bauman, Anne-Marie Tillman. The hitchhiker's guide to LCA Walter Klöpffer, Birgit Grahl. Life Cycle Assessment (LCA): A Guide to Best Practice Scott Matthews, Chris Hendrickson, Deanna Matthews. Life cycle assessment: quantitative approaches for decision that matter. http://www.lcatextbook.com/ Kompletterande litteratur: Gregor Wernet, Christian Bauer, Bernhard Steubing, Jürgen Reinhard, Emilia Moreno-Ruiz, Bo Weidema. The ecoinvent database version 3 (part I): overview and methodology. JRC. International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook Relevanta standarder och regelverk: ISO 14040:2006: Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and framework ISO 14044:2006: Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines SS-EN 15643:2010-2012: Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings SS-EN 15978:2011: Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance of buildings - Calculation method SS-EN 16309:2014 + A1:2014: Sustainability of construction works - Assessment of social performance of buildings - Calculation methods SS-EN 16627:2015: Sustainability of construction works - Assessment of economic performance of buildings - Calculation methods SS-EN 15941:2012: Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Methodology and data for generic data SS-EN 15942:2011: Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format business-to-business SS-EN ISO 14025:2010: Environmental standards and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures SO/TS 14067: Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification and communication SS-EN 15804:2012+A1:2013: Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av tre delar där gruppens och individens prestation bedöms separat och används för ett sammanlagt betyg. Grupp prestation: 1. Muntlig presentation 2. Skriftlig rapport Individuell prestation: 3. Skriftlig tentamen Kursbetyget kommer att bestå av de poäng som erhållits i den skriftliga grupprapporten (max. 100 poäng) och den skriftliga individuella tentamen (max. 100 poäng). Både rapporten och tentamen kommer att utgöra hälften av ditt slutbetyg (max. 100 poäng, 80-100 poäng blir 5, 65-79 poäng blir 4, 50-64 poäng blir 3, 0-49 blir underkänd). Den muntliga presentationen i kursens sista vecka utvärderas med godkänt / ej godkänt. Samtliga delar måste dock vara minst godkända för ett godkänt kursbetyg. Följande betyg kan ges: underkänd, 3, 4, 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.