Kursplan för Tätorters funktioner och utformning

Kursplan fastställd 2023-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnUrban space and functions
 • KurskodBOM210
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTISAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • TemaMTS 3 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 61128
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Projekt 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp
0215 Dugga 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • 04 Jun 2024 em J
 • 21 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

BOM205 Byggnaders funktioner och utformning

Syfte

Kursen ska ge grunder inom ämnesstråket Samhällsplanering och infrastruktur och ska beskriva stadens bebyggelse och tekniska system. I denna kurs skapas en naturlig lärandeprogression och en bredare förståelse för samhällets sociotekniska system, med stadsområde eller stad som systemgräns. Kursen syftar till att ge en professionsorienterad insikt om hur samhällets sociotekniska system fungerar och kan planeras genom en fallstudie.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva olika objekt, system och aktörer som är relevanta i samhällsplaneringen, inklusive olika ingenjörsroller och samverkansformer.

- Redogöra för planering, byggande och drift av stadens bebyggelse och tekniska system, och hur de är kopplade till ingenjörsprocesser.

- Beskriva grunderna för de viktigaste regler, normer, lagar och politik som är tillämpliga inom samhällsplanering, infrastruktur och miljö.

- Beskriva olika typer av urbana typologier, samt kunna förklara hur stadsutbredning och förtätning påverkar infrastrukturplanering.

- Beskriva de viktigaste infrastrukturerna (energi, transport, vatten och avlopp, avfall och urban miljö) och deras roll och konsekvenser i samhället.

- Visa insikt i stadsutvecklingens och infrastrukturens möjligheter och begränsningar ur ett hållbarhetsperspektiv, där sociala och jämställdhetsaspekter, ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter differentieras och integreras.

- Planera för hur sociotekniska system förändras med tid och plats och förklara vilken betydelse detta har för ett hållbart byggande.

- Beskriva stadens VA-system på en övergripande nivå, samt förklara hur man planerar hållbara  vattenförsörjnings- och avloppsystem i den bebyggda miljön.

- Beskriva på en övergripande nivå hur mobilitet och transport kan utformas i staden, samt förklara hur olika val av transportinfrastruktur påverkar mobilitet och tillgång till tjänster.

- Göra enklare bedömningar av hur trafikbuller och markvibrationer från trafikinfrastruktur påverkar hälsa och välbefinnande hos människor och dess konsekvenser för stadsplanering.

- Beskriva stadens avfallssystem  på en övergripande nivå, samt förklara hur man planerar hållbar avfallshantering i den bebyggda miljön.

- Motivera varför det är viktigt att minska CO2-utsläpp och föreslå hur byggandet kan klimatanpassas.

- Överväga allmänna etiska frågor i stadsplanering och byggande, t.ex. kostnad vs hållbara tekniker.

- Läsa och använda fackspråkliga texter och vetenskapliga artiklar på ett medvetet, kritiskt och effektivt sätt i det egna skrivandet.

- Sovra, sammanställa och sammanfatta insamlad information och med egna ord förklara och redogöra för ett ämnesinnehåll.

- Känna till de grundläggande kommunikationsfaktorerna och kunna anpassa dessa till muntliga och skriftliga kommunikationssituationer.
- Presentera och redogöra för ett innehåll muntligt på ett tydligt och för kommunikations-situationen väl anpassat sätt.
- Beskriva framgångsfaktorer för lagarbete i grupp med olika sammansättning och värdera den egna insatsen med fokus på jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM).

Innehåll

Kursen är planerad som en fallstudie med stödjande föreläsningar. Fallstudien, som bygger på ett befintligt område i Göteborgsregionen, kommer att ge möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper som behövs för utveckling och drift av städernas infrastruktur och system. Föreläsningarna syftar till att ge grundläggande kunskaper relevant för samhällsplanering och infrastruktur i stadsområden. Hållbar utveckling är en central aspekt av samhällsplaneringen och en motivation till förändring och är en viktig del av kursen.

Huvudspråket i kursen är engelska. Delar av kursen samt viss kurslitteratur är på svenska.

Organisation

Kursen ges av forskare och lärare vid Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Viktiga aktörer kommer att delta i föreläsningar och i projektarbetet. Området ingår i ett internationellt forskningsprogram och kursen har koppling till forskning vid ett antal europeiska universitet.

Kursen består av följande lärandeaktiviteter:
- En introduktion till kursen och fallstudien.
- Föreläsningar (antingen direkt eller online) på relevant tema, t.ex. planering, vatten, transport.
- Grupprojekt som redovisas på poster och presenteras vid ett slutligt event.
- Ett integrerat kommunikationsinslag som omfattar informationssökning, fackspråkliga aspekter och planering av poster och muntlig presentation. Inslaget stöds av Avdelningen för fackspråk och kommunikation.

Litteratur

Kursen använder online dokument, t.ex. relevanta rapporter från kommuner. Information om fallstudien området kommer att tillhandahållas. Sökverktyg och online information kommer att användas. 

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd på kursen krävs närvaro på samtliga föreläsningar och events, godkänd på duggan samt deltagande i presentation av grupparbetet.

Duggan består av specifika frågor som syftar till att examinera allmän kunskap och specifik kunskap för olika funktioner och infrastruktur som anges i föreläsningarna, samt undersöka på individnivå studenternas förmåga att syntetisera och reflektera över denna kunskap.

Grupparbetet syftar till att syntetisera och reflektera över kunskaper som ges i kursen. Grupparbetet, samt Informations- och kommunikationsmoment examineras i den slutliga posterpresentationen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.