Kursplan för Teknisk geologi

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEngineering geology
 • KurskodBOM200
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58111
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Projekt 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp
  0215 Tentamen 4 hp
  Betygsskala: TH
  4 hp
  • 27 Maj 2024 em J
  • 07 Okt 2023 em J
  • 27 Aug 2024 fm J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Byggnadsmaterial, Fysik och kemi för samhällsbyggare, Tätorters funktioner och utformning, Inledande matematisk analys och Linjär algebra.

  Syfte

  Studenten ska i kursen förvärva grunder inom ämnesstråket markresurser och byggande i mark. I kursen presenteras teorier för egenskaper och funktioner hos vanliga geologiska material och för vad detta innebär när det gäller byggande i mark. Samband mellan materialens struktur och uppbyggnad och dess egenskaper tydliggörs. Transport av vatten och föroreningar i mark behandlas på en inledande nivå. Kemi, fysik och matematik tillämpas för att förklara och illustrera verkningssätt och fenomen. Studenten ska vidare kunna identifiera viktiga aspekter med avseende på utnyttjande av geologiska resurser med hänsyn till hållbar utveckling.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. Beskriva i ord och bild de grundläggande processerna för hur jord- och bergarter bildas.
  2. Utifrån prover och fältobservationer identifiera och benämna de vanligaste mineralen, bergarterna och jordarterna i Sverige.
  3. Översiktligt kartlägga jord- och bergförhållanden i fält samt bedöma dess egenskaper ur byggnads-synpunkt.
  4. Beskriva geologiska naturresurser med avseende på uppkomst, egenskaper, användningsområden, förnybarhet och hållbar användning i samhället.
  5. Översiktligt bedöma grundvattnets flöden, tillgång och kvalitet utifrån geologiska förutsättningar.
  6. Identifiera geologiska riskfaktorer och beskriva möjliga åtgärder vid byggande i jord och berg.
  7. Redogöra för principerna för hur risker med förorenad mark och grundvatten kan åtgärdas.

  Innehåll

  I kursen behandlas grunderna i geologiska processer, tillämpning av geologiska kunskaper vid byggande, anläggning, vattenförsörjning, efterbehandling av förorenad mark och grundvatten, samt hållbar användning av geologiska naturresurser i samhället. Viktiga delar av kursen är fältstudier, laborationer och övningar. Kursens fältstudier och laborationer ingår som en del i lärsekvensen Vetenskapligt förhållningssätt; mätteknik och laborationer. Kursen är en naturlig länk i lärsekvenserna Naturvetenskapliga grunder och Hållbar utveckling.

  Organisation

  Kursen ges med föreläsningar, övningar, laborationer, individuella och gruppvisa övningsuppgifter samt fältarbete. Under den första delen av kursen varvas föreläsningar med laborationer och övningar. Laborationer och övningar är obligatoriska. Färdigheterna från laborationer och övningar testas med dugga. Under kursens andra hälft genomförs en fyra dagars obligatorisk fältkurs. Under fältmomentet görs kartläggningar av jord- och bergarter, spricksystem i berg och grundvattenförhållanden i jord. Fältarbetet utförs gruppvis och inkluderar fältrapport med redovisning av resultat från kartläggningar.

  Litteratur

  Geobiosfären - en introduktion, Red Per-Gunnar Andréasson, Studentlitteratur. 
  Övningskompendier och exkursionsguide.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examination sker genom individuell skriftlig tentamen, dugga och obligatoriska laborations-, övnings- och fältmoment. För att få skriva tentamen måste man ha deltagit i obligatoriska moment samt fått godkänt resultat på dugga och fältkursens fältrapport. I tentamen testas förmåga att förstå och beskriva grundläggande geologiska processer, geologiska förutsättningar för byggande och anläggning, samt hållbart utnyttjande av geologiska naturresurser i samhället. Vid dugga samt obligatoriska laborationer och övningar kontrolleras att nödvändiga kunskaper fåtts för att känna igen och bedöma egenskaper hos olika geologiska material. I fältmomentet kontrolleras färdigheter att i fält kunna kartlägga och bedöma geologiska egenskaper och dessas betydelse för byggande, anläggning och olika försörjningssystem i samhället.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.