Kursplan för Byggnadsmaterial

Kursplan fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBuilding materials
 • KurskodBOM195
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58128
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Laboration 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp
  0215 Tentamen 4 hp
  Betygsskala: TH
  4 hp
  • Kontakta examinator
  • Kontakta examinator
  • Kontakta examinator

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  - Byggnaders funktion och utformning

  Syfte

  Tillgång till råvaror samt kunskapen om att omvandla dessa naturresurser till funktionella och beständiga byggnadsmaterial med låg miljöpåverkan är grundläggande förutsättningar för en modern byggsektor. Den stora omsättningen och marknadsvärden av byggnadsmaterial triggar dessutom många innovationer inom produktion, tillämpning och återanvändning av byggnadsmaterial. "Sagan" om byggnadsmaterial är därmed både rik och lång och börjar med denna grundläggande kurs vars syfte är att introducera etablerade teoretiska koncept och praktiska tekniker för att beskriva, testa och förutse egenskaper, funktion och miljöpåverkan hos traditionella byggnadsmaterial såsom trä, betong och stål. 

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Relaterade till egenskaper för byggnadsmaterial

  1. Beskriva vanliga förekommande byggnadsmaterial och deras övergripande funktioner i byggnader.
  2. Förklara grundläggande hållfasthets- och deformationsegenskaper hos vanliga konstruktionsmaterial
  3. Förklara grundläggande egenskaper hos vanliga byggnadsmaterial för värmetransport/-lagring och fukttransport/-fixering
  4. Beskriva de viktiga faktorer som kan påverka mekaniska och fysikaliska egenskaper hos vanliga konstruktionsmaterial
  5. Beräkna och/eller förutse materialegenskaper med etablerade definitioner och ekvationer tillsammans (om möjligt) med riskanalys.
  6. Genomföra mätningar av materialegenskaper med lämpliga mättekniker samt analysera och utvärdera mätresultat

  Relaterade till miljöpåverkan av byggnadsmaterial

  7. Beskriva och ge exempel på teknik- och miljöegenskaper i ett livscykelperspektiv som ger olika förutsättningar för hållbart byggande och resursutnyttjande i samhället.
  8. Skapa ett beslutsunderlag som bygger på sakliga och neutrala argument för ett materialval baserat på en livscykeljämförelse.

  Innehåll

  Kursen ger en genomgång av generella kunskaper om byggnadsmaterial. I kursen behandlas olika byggnadsmaterial ordnade i materialgrupper samt deras funktion i byggnaden. För varje materialgrupp behandlas råmaterial, tillverkning, kemisk och strukturell uppbyggnad, materialegenskaper och väsentliga parametrar, samt vanliga användningsområden, beständighet och livslängd i olika miljöer. Ett särskilt, relativt stort, avsnitt ges om konstruktionsmaterial betong, stål och trä inkluderande deras grundläggande hållfasthets- och deformationsegenskaper samt de viktiga faktorer som kan påverka mekaniska och fysikaliska egenskaper, beständighet och livslängd.

  I kursen behandlas också grundläggande teori avseende värmetransport genom ledning, strålning och konvektion; fukttransport/-fixering genom diffusion, konvektion och kapillärsugning; samt beräkningsmetodik för endimensionell stationär värme- och fukttransport i material och konstruktioner. Kemi, fysik och matematik (i parallella kurser) tillämpas för att förklara och illustrera verkningssätt och fenomen såsom t.ex. värme- och fukttransport.

  I tidigare miljö och hållbar utvecklingsmodul (läsperiod 1) var fokus på att konstruera flödesschema och genomföra en enklare beräkning av miljöbelastningen från en byggnad. I denna miljö och hållbar utvecklingsmodul används LCA-studier för att jämföra materialen och för att skapa ett beslutsunderlag för val av stommaterial. Viktiga begrepp är funktionell enhet, miljöpåverkanskategori, systemgränser, osäkerheter och livscykelperspektiv.

  Organisation

  Kursen innehåller följande moment:

  - Föreläsningar (institutionen och eventuell gästföreläsning)
  - Räkne- och metodövningar (aktivt lärande genom problemlösning)
  - Laborationer (aktivt lärande genom verkliga observationer av fenomen och mätningar av egenskaper)

  Litteratur

  Burström, P G, Byggnadsmaterial - Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, Studentlitteratur, Lund, 2019 eller senare.

  Utdelat föreläsningsmaterial.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen består av två delar:
  - Genomförd laborationskurs (godkänd/icke-godkänd);
  - Tentamen (graderad).

  Tentamen examinerar generella lärandemål. Vid skriftlig tentamen förväntas studenterna individuellt besvara frågor på olika sätt inklusive flervals-, beskrivnings- och beräkningsfrågor.

  För erhållande av slutbetyg krävs godkännande av båda delarna samt godkänd metodövning i miljö och hållbar utvecklingsmodulen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.