Kursplan för Dricksvattenteknik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDrinking water engineering
 • KurskodBOM075
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIEE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 27118
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Mar 2024 fm J
 • 05 Jun 2024 fm J
 • 26 Aug 2024 fm J
0207 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

BSc in Civil Engineering, Environmental Engineering or equivalent. Recommended: courses in hydraulics, hydrology, hydrogeology, water chemistry.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna en övergripande förståelse av hela dricksvattensystemet och färdigheter att i detalj utforma och analysera råvattentäkter, vattenverk och distributionsnät.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Det övergripande målet med undervisningen är att eleverna skall bli mycket motiverade att lära sig mer inom området dricksvattenteknik och anamma djupinlärning.

· Beskriva och förklara hela tekniska dricksvattensystemet - från källa till tappkran
· Förklara kopplingen mellan råvattenkvalitet, krav på beredning och distributionsnät med dricksvattenkvalitet och konsumenternas hälsa
· Identifiera och kategorisera risker och faror i dricksvattensystemet som kopplar till konsumenternas hälsa
· Tillämpa sina kunskaper i att utforma nya eller uppgradera befintliga processer i ett dricksvattenverk
· Kombinera hydrauliska kunskaper vid utformning av nya eller ombyggnation av vattenledningsnät - såsom arbetstryck, reservoarvolym och vattenförbrukning
· Analysera och utforma dricksvattennät med hjälp av hydrauliska datormodeller
· Kombinera kunskap kring vattenprocesser och ledningshydraulik för att utforma ett hållbart dricksvattennät
· Kritiskt granska och förbättra befintliga vattenförsörjningssystem till hållbara system

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre ämnesspecifika delar som beskriver dricksvattensystemets olika delsystem: råvattentäkt, vattenverk och distributionsnät. Specifika ämnen som behandlas är: råvattenhantering, kvantitativ mikrobiell riskvärdering, utformning av beredningsprocesser, utformning och analys av distributionsnät, samt en övergripande aspekt kring ett hållbart dricksvattensystem.

Organisation

De undervisningsmetoder som används syftar till att ge studenterna nödvändiga kunskaper och färdigheter för att verka som va-ingenjör ute i samhället/näringslivet. Undervisningsmetoderna inkluderar föreläsningar, räkneövningar, laborationer, datormodelleringsövningar, studiebesök och inlämningsuppgifter.

Litteratur

Kurskompendium (säljs på Cremona, och är sammanställt av lärare på kursen)

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom att studenterna genomför två projektuppgifter, en processlaboration samt en skriftlig tentamen. Tentamen består av två delar: en teoridel och ett problemdel. Betygen som ges är: Underkänd, 3, 4 och 5. Väl utförda och rapporterade projektuppgifter liksom lösta veckoproblem (valfria) under kursens gång kan ge bonuspoäng som kan höja kursbetyget (men inte att bli godkänd på tentamen).

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.