Kursplan för Rom: Exkursion

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnField trip to Rome
 • KurskodASB130
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45129
 • Max antal deltagare55
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0194 Studieresa 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Minst 60 hp i årskurs A1 - A2 eller motsvarande från jämförbar arkitektur- eller designutbildning. Svenska.

Syfte

Kursens syfte är att med staden Rom som tema knyta samman de pågående arkitekturstudierna med stadsbyggnad och arkitekturhistoria. Kursens syfte blir att medvetandegöra det komplexa ämnesöverskridande, som studiet av historiska byggnader och stadsdelar kräver när de ställs in i ett nutida sammanhang. Exkursionen avser således att pröva inlärda teoretiska kunskaper, att fördjupa kunskapen om de historiska sammanhangen och att öka förståelsen för aktuella internationella skeenden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- att med utgångspunkt från besöket i Rom kunna beskriva ett antal enskilda platser och byggnadsverk samt relatera dem till stadens förändringar i tiden.
- att med utgångspunkt från besöket i Rom kunna namnge och översiktligt berätta om ett antal arkitekter som varit verksamma i Rom och deras betydelse för arkitekturhistorien.
- att med utgångspunkt från besöket i Rom diskutera hur antikens arkitekturen haft betydelse för senare tiders städer och byggnader.

Innehåll

Kursen utgör en introduktion till staden Rom som unik historisk referens för arkitektur, stadsbyggande och kultur.

Organisation

Rom-exkursionen förbereds i Sverige genom skriflig och muntlig information. Ett möte med läraren bidrar till att hjälpa eleverna att förbereda sig praktiskt och genom läsning. Exkursionen i Rom bedrivs som gående föreläsningar/seminarier. Efter resan sammanställer och redovisar studenterna sina erfarenheter i en av läraren anvisad form.

Litteratur

Examinatorn presenterar relevant kurslitteratur från år till år via kurshemsidan och/eller vid mötet med studenterna.

Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget godkänd krävs deltagande i förberedelser i Sverige, aktiv närvaro under exkursionen i Rom samt godkända efterarbeten. Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.