Kursplan för Historia, teori och metod 7

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHistory, theory and method 7
 • KurskodARK700
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17111
 • Max antal deltagare20
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp1 hp2 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Behörighet till masterprogrammet.

Syfte

Kursen främjar studentens kunskaper i historia, teori och kritiska studier inom arkitektur och stadsbyggnad. Den utforskar specifika teoribildningar som formar samtida frågor inom området. Den tränar studentens förmåga att använda källmaterial som bas för att formulera ståndpunkter, argument och/eller forskningsfrågor.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
Visa förståelse för en specifik teoribildning inom arkitektur och stadsbyggnad.

Färdigheter och förmåga

Förstå och analysera argument i teoretiska texter.
Använda teoretiska texter som utgångspunkt för att formulera en ståndpunkt eller frågeställning.
På korrekt sätt använda citat, referenser och litteraturlista.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Främja värdet (och glädjen!) av historia, teori och metod inom arkitektur.
På ett kritiskt sätt kunna sätta sin egen text och argumentation i relation till större frågor eller frågeställningar inom arkitektur och stadsbyggnad, enligt kurs-pm.

Innehåll

Kursen består av en serie föreläsningar och seminarier som kontextualiserar och diskuterar kurslitteraturen. Med hjälp av dessa seminarier, och i dialog med lärare, formulerar studenten ämnet för sin uppsats. Uppsatsen ska vara en akademisk text, med referenser och litteraturlista.

Organisation

Kursen är endast öppen för studenter som samtidigt läser kursen Reality Studio. Kursen löper parallellt med studiokurser / projektkurser och består av 4-5 kurstillfällen under terminen. Kursbeskrivningen och dess kontext introduceras i en föreläsning vid första kurstillfället. Lärande är strukturerat kring läsuppgifter, seminarium och/eller föreläsningar. Delinlämningar specificeras vid kursstart och består av läsuppgifter, andra uppgifter och presentationer samt den avslutande uppsatsen. Studenterna arbetar individuellt.

Litteratur

Anges i kursbeskrivning.

Examination inklusive obligatoriska moment

Minst 80 % aktiv närvaro vid seminarier. Studentens uppsats bedöms och betygsätts efter inlämning vid terminsslut.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-01-05: Examinator Examinator ändrat från Emilio Da Cruz Brandao (brandao) till Liane Thuvander (stendel) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
  • 2022-11-02: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 20 till 20 av UBS
   [Kurstillfälle 1]