Kursplan för Att leda och styra projekt

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-10-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnManaging design projects
 • KurskodARK630
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05131
 • Max antal deltagare25
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Anders Svensson
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Behörighet till masterprogrammet.

Syfte

Studenterna får en introduktion till och baskunskaper om hur design- och byggprocesser leds och organiseras, relevanta designmetoder och grunder i byggande och fastighetsekonomi. Det långsiktiga målet för kursen är att bidra till arkitektens förmåga att inta ledande positioner i design- och byggprocesser genom att fördjupa kunskaperna om hur man går från idé till genomförande.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Beskriva:
 • Huvudfaserna i projekterings- och byggprocessen för mindre, medelstora och stora projekt.
 • Vilka huvudaktörer som vanligen förekommer i processen och deras olika roller och drivkrafter.
 • Hur värde skapas i olika typer av projekt.
 • De olika roller arkitekten kan ha i processen.
 • Komplexiteten I multidisciplinära projekterings- och byggprocesser.
 • Några vanligt förekommande desingmetodiker.

Formulera:
 • Frågor relevanta för att förstå projekterings- och byggprocessen.

Översiktligt bedöma:
 • En investeringsbudget för ett bostadsprojekt.

Innehåll

Gestaltning och projektering av byggnader och stadsmiljöer är starkt sammanlänkade med flera aktörer och intressenter och relationen mellan dem, till exempel hyresgäster, fastighetsägare, utvecklare, finansiärer, företrädare för myndigheter och entreprenörer. Ekonomiska ramar och villkor utgör i stort sett alltid en viktig förutsättning för arkitekternas arbete. En tydlig ledning av projekten är avgörande för att utveckla och säkra projektets ambitioner och för att skapa en funktionell platform för tvärdisciplinär samverkan tvärs över gränser mellan intressenter och specialister. Kursen ger en introduktion till dessa ämnen såväl på en teoretisk nivå som på en praktisk nivå i samtida projekt.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, studiebesök, övningar och projektarbete som tillsammans bygger upp en förståelse för processen, aktörerna, värdeskapande, ekonomi och metoder för att leda projekterings- och byggprojekt. Ett antal inledande föreläsningar och studiebesök introducerar kursens ämnen och frågeställningar och följs av ett projektarbete i grupp där studenterna studerar aktuella projekt genom att intervjua ett antal nyckelpersoner och redovisa respektive projekts osynliga kontext och en analys av denna. Kursen avslutas med ett seminarium kring rapporterna och en individuell uppgift att jämföra två fallstudier med varandra.

Litteratur

"Boundary Spanning Leadership", Chris Ernst & Donna Chrobot-Mason, McGraw Hill, 2011
"Change by design", Tim Brown, Harper business, 2009
"Ekonomi för arkitekter", "Economy for architects", Hans Lind, KTH, Arkus, 2012

Examination inklusive obligatoriska moment

Närvaro, godkänt projektarbete, godkänd peer review och godkänd jämförelse ligger till grund för betygssättning. Examination sker i grupp och individuellt.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-10-18: Inställd Ändrat till inställd av UOL
   [Kurstillfälle 1] Inställt