Kursplan för Omvandlingsprojekt och miljöomsorg

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTransformation projects and environmental care
 • KurskodARK626
 • Omfattning22,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 22,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17114
 • Max antal deltagare20
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Projekt 9,5 hp
Betygsskala: TH
9,5 hp
  0218 Projekt 13 hp
  Betygsskala: TH
  13 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Behörighet till masterprogrammet eller kandidatexamen eller motsvarande i Arkitektur, Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik, Inredningsarkitektur.

   Syfte

   Denna designstudio behandlar frågor om omvandling av den byggda miljön genom att betona kritiska rumsliga metoder och praktiker ur ett hållbarhetsperspektiv. Den behandlar kritiska miljömässiga och sociala perspektiv, genom att betrakta natur och kultur, naturen och den byggda miljön, mänskliga och icke-mänskliga livsmiljöer, social och miljömässig rättvisa, som förbundna med varandra.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Kursdeltagare ska uppnå lärandemål som gör det möjligt för dem att:

   - Förstå och utveckla kritiska, sociala och miljömässiga perspektiv för omvandlingsprojekt.
   - Kritiskt ta i anspråk tvärvetenskaplig kunskap om arkitektur, den byggda miljön och miljöfrågor.
   - Beskriva, analysera och tolka en situation (en plats, en byggnad, en uppsättning omständigheter ...) med beaktande av en rad olika intressen, inklusive till exempel rumsliga, historiska, materiella, miljömässiga, socioekonomiska och användningsrelaterade aspekter.
   - Utforma omvandlingsprojekt och/eller forskning genom att utveckla en projektskiss, påverkan genom design och på andra sätt använda sin kreativitet, kritiskt tänkande och miljömedvetenhet vid förändring.
   - Kunna visualisera och kommunicera kritisk och konceptuell analys såväl som designförslag.
   - Reflektera över det sociala och miljömässiga ansvaret och etiken inom sitt eget yrke såväl som betrakta relevansen hos andra yrken och synsätt.

   Innehåll

   Studion ger en utökad förståelse för vad som utgör ett ”projekt” eller ”ingripande” i den byggda miljön. Ett omvandlingsprojekt kan uppstå genom designinterventioner och designforskning, men också genom att utforska sätt på vilka designers kan mobilisera sina kritiska, kreativa och fantasifulla färdigheter för att skapa medvetenhet och handling kring angelägna sociala och miljömässiga frågor. Inspiration kan komma bland annat från hållbar omvandlingspraktik, arkitekturteori, arkitekturhistoria och miljövetenskap. Kursen kombinerar kritiskt analytiskt lärande (inklusive att studera och lokalisera en plats eller en situation; kritiska perspektiv på miljö-, sociala och andra utmaningar) med förslag och utveckling av designinterventioner och strategier (designprojekt och/eller designforskning; kommunikation och handlingsplan). De olika
   aktiviteterna stöds genom föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och handledning. Kursen innehåller mellanpresentationer och slutpresentation med inbjudna gäster.

   Organisation

   Studion bedrivs på heltid och innehåller både projektdesign och designforskning; av analytiskt, kritiskt och projektarbete.

   Studion leds av ett lärarlag.

   Externa och interna föreläsare engageras inom sina respektive kompetensområden.

   Litteratur

   Lista över obligatorisk och referenslitteratur presenteras vid kursstart.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   För godkänd kurs fordras följande:

   • Närvaro och aktivt deltagande vid lektioner, seminarier och andra schemalagda aktiviteter (minst 80% närvaro)
   • Aktivt deltagande i grupparbete och (mellan- och slut-) presentationer.
   • Inlämning av kursuppgifter av tillräcklig kvalitet (som uppfyller kraven på kursinnehåll, mål, inlämningar och presentationer)

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.