Kursplan för Arkitektur, genus och normkreativ design

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitecture, gender and norm-creative design
 • KurskodARK561
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45136
 • Max antal deltagare30
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45144
 • Max antal deltagare30
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

- ge verktyg för kritiska tolkningar och skapande av arkitektur ur feministiska och intersektionella perspektiv. Centrala frågeställningar i kursen är hur vi formar arkitektur och hur arkitektur formar oss och vilka som ges plats i rummet.
- introducera metoder för att kritisk analysera och ifrågasätta normerande föreställningar och uttryckssätt inom arkitekturen
- introducera centrala genusvetenskapliga begrepp och synliggöra icke normativa arkitekter i historien.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

- definiera och förklara centrala teoretiska begrepp inom det genusvetenskapliga fältet

- definiera frågeställningar kring identitet och makt, dess koppling till arkitekturen, den egna utbildningssituationen och yrkeslivet

Färdigheter och förmågor

- analysera plats och rum utifrån genusvetenskapliga begrepp

- tillämpa förvärvad kunskap i framtida utbildningssituationer och i yrkeslivet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- formulera en egen ståndpunkt i förhållande till feministiska och intersektionella perspektiv

Innehåll

Under kursen kommer vi att studera den feministiska och intersektionella teoribildningen och undersöka hur byggda strukturer förhåller sig till dessa. En övergripande bild av det genusvetenskapliga fältet och dess relation till den byggda miljön förmedlas. Begrepp som genus, makt, funktionalitet, identitet, sexualitet, heteronormativitet, etnicitet och klass i relation till arkitektur diskuteras. Kursen är uppbyggd kring en serie föreläsningar, seminarier och workshops samt genom mötet med projekt och praktiker med normkritiska och normbrytande arbetssätt.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops samt en individuell kursuppgift.

Litteratur

En lista med obligatorisk litteratur samt referenslitteratur presenteras vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Lärandemålen examineras genom inlämning av en kursuppgift samt aktivt deltagande vid föreläsningar, seminarier och workshops. Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-06-22: Examinator Examinator ändrat från Lena Falkheden (lenaf) till Julia Fredriksson (julfre00) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]