Kursplan för Stadsbyggnad ur ett byggherreperspektiv

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnUrban planning and design in a client's perspective
 • KurskodARK541
 • Omfattning9 Högskolepoäng
 • ÄgareTAFFS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 60115
 • Max antal deltagare45
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Inlämningsuppgift, del A 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
  0222 Inlämningsuppgift, del B 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   ARK500 - Geografisk informationsbehandling

   Syfte

   Syftet är att studenten efter genomförd kurs skall ha grundläggande kunskaper om stadsbyggandets materia i form av städers bebyggelse och rumsliga struktur, samt den offentliga planprocess som styr stadsbyggandet så att hon/han kan agera som affärsutvecklare eller entreprenör inom detta område i verkliga situationer.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • Ha grundläggande kunskaper om stadsbyggandets materia i form av städers bebyggelse och rumsliga struktur när det gäller relationen mellan olika markanvändningar och bebyggelsens täthet, typer och mått.
   • Ha grundläggande kunskaper om stadsbyggandets materia i form av städers bebyggelse och rumsliga struktur när det gäller relationen mellan olika markanvändningar och deras lokalisering i städers rumsliga struktur.
   • Ha grundläggande kunskaper om stadsbyggandets materia i form av städers bebyggelse och rumsliga struktur när det gäller enskilda byggprojekts värdeskapande och ekonomiska bärighet liksom samhälleliga påverkan.
   • Ha en god förståelse för fastigheters juridiska grund och hur de har en grundläggande roll för städers bebyggelse.
   • Kunna förklara vilka intressen (allmänhet, stat, kommun och andra sakägare) som Plan- och Bygglagen (PBL) reglerar genom de olika plandokument och planprocesser den föreskriver vid initiering och genomförande av byggprojekt.
   • Kunna analysera vad existerande plandokument som detaljplaner ger för byggrättigheter och andra möjligheter.
   • Kunna utföra, presentera och kritiskt värdera konkreta bebyggelseförslag i form av illustrationsplaner, detaljplaner och planbeskrivningar.

   Innehåll

   Kursens fokus är stadsbyggandets materia och process i ett byggherreperspektiv. Kursens utgår från att en byggherre vill initiera ett byggprojekt och följer hur ett sådant projekt utformas genom en inre designprocess med hjälp av olika konsulter, där särskilt arkitektens bidrag till projektets byggda form betonas, men även hur det formas av en yttre planprocess där byggherrens intressen vägs mot andra samhälleliga intressen, exempelvis: allmänhetens genom stat och kommun, statens genom Länsstyrelsen, särskilt berörda som grannar eller olika intresseorganisationer.

   Organisation

   Kursen består av följande moment:

   Föreläsningar ges för att ge god insikt i:
   • Stadsbyggandets materia i form av städer bebyggelse och rumsliga struktur.
   • Stadsbyggandets process så som den styrs genom Plan- och bygglagen.
   Föreläsningarna fördjupas i övningar och litteraturseminarier som sammanfattas och lämnas in i form av en rapport.

   Kursen som helhet summeras i ett projektarbete där ett konkret byggprojekt på en specifik tomt formuleras och beskrivs
   • Dels som ett konkret planförslag med bebyggelse på en specifik tomt där bebyggelsens form och läge noggrant beskrivs och tolkas utifrån dess markanvändning, ekonomiska värde och samhälleliga påverkan.
   • Dels hur detta projekt påverkas och genomgår bearbetningar genom den offentliga planprocessen från markanvisning till bygglov.
   Handledning ges av både forskare och erfarna praktiker inom området.

   Presentationer och kritik av projektförslag genomförs.

   Studiebesök och övningar genomförs som praktisk fördjupning av projektarbetet.

   Litteratur

   Se kursbeskrivning

   Examination inklusive obligatoriska moment

   För godkänt slutbetyg på kursen krävs såväl godkänd inlämningsuppgift (3hp) som godkänt projekt (6hp). Slutbetygets grad beror på det sammanvägda betyget på inlämningsuppgiften och projektarbetet.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.