Kursplan för Samhällsplanering ur ett byggherreperspektiv

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnUrban planning from a developer perspective
 • KurskodARK540
 • Omfattning9 Högskolepoäng
 • ÄgareTAFFS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 60114
 • Max antal deltagare45
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Inlämningsuppgift, del A 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
0216 Projekt, del B 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

ARK500 - Geografisk informationsbehandling

Syfte

Syftet är att studenten efter genomförd kurs skall ha sådana grundläggande kunskaper om skedena fram till byggstart
 • från det att en markägare/exploatör söker planbesked (alternativt anmäler intresse av att köpa kommunalt ägd mark)
 • genom detaljplanprocessen som slutar med antagande och laga kraft
 • fram till fastighetsbildning och att bygglov ges
att hon/han själv kan agera som affärsutvecklare eller entreprenör i verkliga situationer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förklara innebörden av Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken för initiering och genomförande av ett byggprojekt
 • Begrepp som rör markåtkomst, planering, bygglov och fastighetsbildning (progression från kursen Fastighetsrätt och entreprenadjuridik)
 • Förklara byggherrens och kommunens roller i den process som skall leda till ett bygglov.
 • Förklara vilken formell påverkan myndigheter, sakägare och allmänhet har på utgången av den process som skall leda till ett bygglov.
 • Beskriva detaljplanens genomförandefrågor.
 • Ha kännedom om lagstiftning samt veta vart man vänder sig och hur man förbereder sig vid
  • Avstyckning och fastighetsreglering.
  • Fastighetsbildning, förändringar av fastighetsgränser, samfälligheter och servitut.
  • Fastighetsregistrering.
 • Analysera hur en översiktsplan och andra strategiska kommunala dokument för bebyggelse- och stadsutveckling påverkar en idé om ett byggprojekt.
 • Analysera vad existerande detaljplaner ger för byggrättigheter och andra möjligheter.
 • Analysera vad olika lägen (geografisk lokalisering)
  • betyder för att ett projekt skall bli ekonomiskt och funktionellt lyckat
  • kan ge för transaktionsrisk i form av en lång planprocess, politisering och överklaganden.
 • Ha kännedom om hur man ansöker om planbesked samt genomför förhandlingar och ingår:
  • Plankostnadsavtal
  • Genomförandeavtal
   • Exploateringsavtal
   • Markanvisningsavtal
   • Ramavtal
 • Känna till hur man specificerar och handlar upp
  • Projekthandlingar inför förhandling med kommunen och samråd.
  • En komplett ansökan om bygglov inklusive anmälan om kontrollansvarig, fasadritningar, markplaneritningar, mark och kulörbeskrivning, nybyggnadskarta, planritningar, sektionsritningar, teknisk beskrivning samt eventuella andra handlingar.
  • Handlingar för att få startbesked: Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd, Redovisningar av lokalt omhändertagande av dagvatten. Energiberäkningar. Geoteknisk utredning. Kontrollplan. Ventilationsritningar. Grund- och stomritningar.
 • Känna till hur man överklagar ett avslag på bygglovsansökan.
 • Presentera ett projektförslag i form av en illustrationsplan, en detaljplan och en planbeskrivning vid ett avslutande kritiktillfälle samt göra en digital inlämning.
 • Värdera andras förslag vid ett avslutande kritiktillfälle.

Innehåll

Fokus i kursen är plan-, fastighets-, bygg- och miljörätt ur ett byggherreperspektiv. Kursens utgår från att en byggherre vill bygga nytt eller bygga om. Därmed startar en process som är en syntes av att investeringsvilja och risktagande hos privata egendomsaktörer möter:
 • Staten genom lagar som skall tillgodose allmänna intressen.
 • Länsstyrelsen, som bevakar statens riksintressen.
 • Kommunen som genom sitt planmonopol skall se till att byggherrens tilltänkta projekt blir förenligt med kommuninvånarnas allmänna krav på bebyggelseutvecklingen, miljön och kommunekonomin eller att det inte blir av.
 • Nära berörda som vill värna om sin fastighets värde och/eller sin kringmiljö.
 • Allmänheten och intresseorganisationer som har synpunkter på byggherrens projekt.
Efter genomförd kurs är studenten förberedd för att arbeta med att säkerställa och förändra rätten att använda mark för olika ändamål d v s med både nyexploatering och fastighetsutveckling.

Organisation

Kursen består av följande moment:

Föreläsningar ges för att introducera:
 • Syftet med regelverk, planer och bygglov och hur de fungerar i praktiken.
 • Analys- och beräkningsmetoder.
 • Teknik för åskådlig redovisning och presentation.
Föreläsningarna fördjupas i övningar och seminarier samt sammanfattas i uppsatser som redovisas.
Huvuduppgiften genomförs som ett projektarbete där utveckling av en idé om ett byggprojekt på en specifik tomt genomförs
 • från det att en markägare/exploatör söker planbesked (alternativt anmäler intresse av att köpa kommunalt ägd mark)
 • genom detaljplanprocessen som slutar med antagande och laga kraft
 • fram till att fastighetsbildning sker och bygglov/startbesked ges.
Handledning ges av erfarna praktiker.
Presentationer och kritik av projektförslag genomförs.
Studiebesök och övningar genomförs som praktisk fördjupning av projektarbetet för att studenterna skall få djupare insikt om hur det går till i processen från att en idé om ett byggprojekt presenteras för kommunen i form av en ansökan om planbesked - via plan - till att ett bygglov beviljas och startbesked ges.

Litteratur

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt slutbetyg på kursen krävs såväl godkänd inlämningsuppgift (3hp) som godkänt projekt (6hp). Slutbetygets grad beror på det sammanvägda betyget på inlämningsuppgiften och projektarbetet.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-10-22: Examinator Examinator ändrat från Henrik Markhede (markhede) till Lars Marcus (larmarcu) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]