Kursplan för Stadsrum

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnUrban spaces
 • KurskodARK513
 • Omfattning12 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 12 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45130
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt 12 hp
Betygsskala: UG
12 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Minst 60 hp i årskurs A1 - A2 eller motsvarande från jämförbar arkitektur- eller designutbildning.
  Svenska.

  Syfte

  Kursens syfte är att ge grundkunskaper om gestaltning av stadsrum för olika användning, och i olika typer av städer och samhällen. Under kursen bygger varje student upp en egen referensbank av stadsrum. Arbetet fokuserar på analys och gestaltning av stadsmiljöer utifrån stadsbyggandets fyra morfologiska grundelement: gata, plats, fastighet och byggnad. I kursen undersöks hur dessa går att variera och kombinera till olika stadsbyggnadsmönster och stadsrum med skilda karaktärer.

  Kursen behandlar:
  • Stadsrummens form, storlek, samband, täthet, proportioner och innehåll, genom laborationer och analyser.
  • Stadsgestaltningens teoretiska och praktiska aspekter och avvägningen mellan dessa.
  • Samspelet mellan människor och stadsrum.
  • Hur stadsrum utformats under olika ideal och historiska epoker.
  • Hur samhället offentligt planerar för att ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen genom detaljplanering enligt plan- och bygglagen.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Tillämpa olika arbetssätt för karaktärisering och analys av rumsliga kvaliteter, relationer och stadsliv i olika stadsrum och sammanhang av stadsrum.
  • Redogöra för stadsbyggnadsteoretiska utgångspunkter samt historiska och nutida ideal som påverkar den rumsliga gestaltningen av olika stadsrum.
  • Tillämpa och argumentera för mått, dimensioner och dimensionerande förutsättningar för utformning av platser, gator, fastigheter och byggnader.
  • Sammanställa, presentera och redogöra för karaktärisering, analys och stadsbyggnadsskisser på ett åskådligt sätt.
  • Förstå och tolka en plankarta med bestämmelser enligt plan- och bygglagen.

  Innehåll

  Kursen är upplagd med en serie tematiska karaktäriseringar och laborationer om stadsrum. I kursen sammanställer varje student en skissbok med stadsbyggnadsanalyser, laborationer, referensexempel, programskrivning och skissuppgifter.

  Organisation

  Kursen är uppdelad i tre delar:
  1. Karaktäriseringar och analyser av stadsrum i olika stadsdelar i Göteborg.
  2. Fördjupning i stadsbyggnadsteori med utgångspunkt i karaktäriseringarna, föreläsningar, litteraturseminarium analys av referensprojekt samt studieresa.
  3. En serie laborationer som undersöker hur utformning av gator, platser, fastigheter och byggnader skapar olika stadsrumskvaliteter.
  Kursen genomförs av ett lärarlag tillsammans med handledare på ritsal.

  Litteratur

  En lista på referenslitteratur samt ett kurskompendium med ett urval av texter lämnas ut i samband med kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För betyget godkänd krävs:
  • Godkända laborationer och skissuppgifter.
  • Fullständig skissbok
  • Aktiv närvaro vid genomgångar och slutkritik.
  Student som ej blir godkänd i kursen efter ordinarie examination ska ges möjlighet att examineras genom komplettering efter kursens slut om examinator bedömer det möjligt. Om studenten efter två försök till komplettering fortfarande inte kan godkännas får studenten läsa om kursen. Bedömning av kompletteringar sker under Chalmers omtentamensperioder. Det åligger studenten att kontrollera rapporterade studieresultat i Ladok efter varje läsperiod och att kontakta kursens examinator för instruktioner om komplettering om godkänt resultat saknas.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.