Kursplan för Arbetets rum

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign for the workplace
 • KurskodARK505
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 13,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45114
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Projekt, del A 10,5 hp
Betygsskala: UG
10,5 hp0 hp
  0215 Projekt, del B 3 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp
   0315 Laboration, del C 1,5 hp
   Betygsskala: UG
   1,5 hp

    I program

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för grundnivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Samma behörighet som det kursägande programmet.
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    Minst 60 hp i årskurs A1 - A2 eller motsvarande från jämförbar arkitektur- eller designutbildning. Svenska.

    Syfte

    Kursen Arbetets rum syftar till att ni efter kursen skall ha fått kunskaper, insikter och färdigheter så att ni kan utveckla projekt genom att undersöka och arbeta med relationer mellan verksamheters krav och arbets-miljöfaktorer samt byggnaders och lokalers rumsliga, funktionella och estetiska utformning. Ett grund-läggande synsätt i kursen är att byggnader och byggnaders rum betraktas som resurser för verksamheten. Relationerna mellan byggnad, rum och verksamhet betraktas ur ett omvärldsperspektiv, där förändrings-processer inom samhälle, arbetsliv och verksamheter påverkar villkoren för arkitektonisk gestaltning. Kursen skall ge kunskaper om, och träna färdigheter i, arkitektens arbete i tidiga skeden med byggnader och rum för verksamheter, samt utveckla kunskaper och insikter från tidigare kurser om faktorer som påverkar människans fysiska, psykiska och sinnliga upplevelser av byggnader och rum. Kursens skall ge stöd till ert arbete med att utveckla en designprocess som stödjer arbetet med att forma ett komplext designprojekt

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    • lärandemålen är att studenten efter fullgjort projekt i kursen skall kunna:
    • - använda olika metoder och arbetssätt i designprocesser och programarbete i tidiga projektskeden
    • - identifiera och analysera relationer mellan verksamheter och rumsliga konfigurationer (rumssam-band/rumssammanhang)
    • - värdera och jämföra olika förslag/koncept i förhållande till verksamheters och byggnaders förutsättningar
    • - utarbeta ett förslag på arkitektonisk utformning av ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad för verksamheter, där relationer mellan verksamheter/verksamhetsutveckling och rumsliga konfigurationer (rumssammanhang) utgör ett centralt tema.
    • - utarbeta ett förslag där förståelse av verksamhetens krav på god arbetsmiljö utgör ett centralt tema.
    • - utforma en rapport med genomarbetat språk och väl genomförd grafisk form och layout som innehåller beskrivningar, analyser, visioner och förslag avseende lokaler/byggnader för verksamheter
    • - kommunicera och muntligt presentera, i text och bild och för olika grupper av åhörare, ett komplext projekt där relationer mellan verksamheters krav och byggnaders förutsättningar är i fokus

    lärandemålen är att studenten efter fullgjort moment verksamheter, byggnad, rum i kursen skall kunna:

    - beskriva och ge exempel på hur verksamheten är uppbyggd och organiserad

    - tolka, sammanfatta och generalisera intryck, information mm från intervjuer, personliga möten, skriftlig information mm

    - definiera och ge exempel på för projektet väsentliga arbetsmiljöaspekter

    - beskriva och analysera verksamheters krav på en byggnads (befintlig eller ny byggnad) rum, rumssam-manhang, utrustning och kvalitéer

    - beskriva och analysera en byggnads (befintlig eller ny byggnad) rumsliga förutsättningar för verksamheter och verksamhetsutveckling

    - beskriva och analysera en byggnads (befintlig eller ny byggnad) konstruktion, installationssystem, material och arkitektoniska karaktär som förutsättningar för verksamhetsutveckling

    - beskriva kvalitéer och problem i en byggnad

    - värdera en byggnads förändringspotential ur tekniskt, rumsligt och hållbart perspektiv


    lärandemålen är att studenten efter fullgjort moment konstlaborationer i kursen skall kunna:

    - utveckla ett konstnärligt förhållningssätt i sökandet efter lösningar av problem

    - värdera och förklara det konstnärliga arbetets egenvärde och relation till fördjupad arkitekturförståelse

    Innehåll


    Organisation

    Kursen planeras och genomförs av ett lärarlag. Projekt och moment samverkar kring kursens tema. Kursen bygger på studier av givna arbetsmiljöer och nära samverkan med brukare och intressenter. Arbetet genomförs i grupp, från inventering och analys till presentation av resultat. Projekt och moment är integrerade och samverkar genom att belysa huvudtemana i olika perspektiv och med olika metoder. Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, studiebesök och övningar. I momentet Verksamheter, byggnad, rum skall studenten tillämpa erfarenheter från bl a kursen Bevarande och omvandling (A2 LP 1) och genomföra en analys av verksamheter, en befintlig byggnads rumsliga organisation, konstruktion, bärande system, försörjningssystem, materialanvändning samt arkitektoniska karaktär. I momentet Konstlaborationer utvecklas insikter i konstnärligt arbete som metod för studier och utveckling av arkitekturprojekt.

    Litteratur

    Information om litteratur och textseminarium lämnas vid kursstart.

    Examination inklusive obligatoriska moment

    För betyget godkänt i kursblocket fordras:
    - Godkänt projekt och godkända momentinsatser
    - Närvaro vid föreläsningar
    - Deltagande vid textseminarium samt inlämnad sammanfattning
    - Närvaro vid genomgångar under projektarbetet
    - Aktivt deltagande vid kritiktillfällen

    Student som ej blir godkänd i kursen efter ordinarie examination ska ges möjlighet att examineras genom komplettering efter kursens slut om examinator bedömer det möjligt. Om studenten efter två försök till komplettering fortfarande inte kan godkännas får studenten läsa om kursen. Bedömning av kompletteringar sker under Chalmers omtentamensperioder. Det åligger studenten att kontrollera rapporterade studieresultat i Ladok efter varje läsperiod och att kontakta kursens examinator för instruktioner om komplettering om godkänt resultat saknas.

    Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.