Kursplan för Geografisk informationsbehandling

Kursplan fastställd 2022-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGeographical information analysis
 • KurskodARK500
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTAFFS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 60113
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Projekt 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Kursen ska ge grunder inom ämnesområdet Geografisk informationsbehandling, dess användning och tillämpning inom framför allt den byggda miljön inom och i anslutning till tätort. Likaså kunna genomföra geografisk hantering via enklare analyser och presentationsformer, i syfte att beskriva och visualisera olika typer av tillämpningar i en urban miljö.

I denna kurs skapas en grundläggande förståelse i hur man använder sig av geografiska datakällor, via geografisk information från olika databaser. Databaser kommer från kommuner, statliga myndigheter m.fl., vilka är framtagna för att geografiskt beskriva byggd miljö och sociodemografiska data. Kursen ska introducera olika typer av geografiska data, olika tillämpningar och enklare analyser samt visualiseringsmetoder och presentationsformer via programvaror som går under benämningen (GIS) och är specifikt inriktade på hantering av geografiska data.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. beskriva olika datamodeller för digitala rumsliga data (raster och vektor), samt kunna ange hur rumsliga data typiskt organiseras, lagras och administreras i en datorbaserad miljö.
 2. identifiera olika typer av geografisk information och kunna kännetecknande beskriva den som är relevant inom samhällsplaneringen och den byggda miljön, vilket innefattar både kommunal och social infrastruktur.
 3. beskriva olika typer av ämnesspecifika modeller avseende rumsliga fenomen kopplat till byggd miljö.
 4. redogöra för ett urval av grundläggande geografiska analysmetoder.
 5. redogöra för ett urval av grundläggande kartografiska metoder och förklara innebörden av olika kartprojektioner, geodetiska referenssystem och koordinatsystem.
 6. självständigt och i grupp genomföra grundläggande analyser av fastighetsrelevanta geografiska data i raster- och vektorformat med hjälp av standardprogramvara för GIS.
 7. kunna presentera arbetsgång och resultat från insamling och analys av geografiska data.
 8. utföra och presentera enklare statistiska utvärderingar av rumsliga data i både muntlig och skriftlig form innefattande bilder, diagram, beskrivande text och kartor.

Innehåll

Grundläggande tillämpad hantering av geografiska data för urban miljö med koppling till andra kurser så som BOM210 Tätorters funktioner och utformning. m.fl. Genomförande av ett ämnesspecifikt projekt kopplat till analys av fastighetsinformation och fastighetsutveckling.

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar och övningar. Föreläsningarna är grundläggande som ett stöd för hantering av geografiska data inom ämnesområdet GIS. Föreläsningarna är obligatoriska vilket innebär 80 % närvaro. Föreläsningar och övningar, skall ligga till grund för genomförandet av projektet, också kallat arbetsuppgift. Studenterna arbetar individuellt eller i grupp. Delar av undervisningen sker på engelska.

Litteratur

För mer information om innehållet i föreläsningar och material i kursen kan studenterna även hänvisa till boken "Geografisk Informationsbehandling - Teori, metoder och tillämpningar", sjätte upplagan. ISBN: 9789144088778.

Examination inklusive obligatoriska moment

Denna kurs har i sin nuvarande form individuell betygssättning, vilket innebär att kursen kräver obligatorisk inlämning av ett antal uppgifter. Samt obligatorisk närvaro på föreläsningarna som måste uppfyllas till 80 %.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.