Kursplan för Konst- och geometrilaborationer

Kursplan fastställd 2024-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArt and geometry lab
 • KurskodARK492
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46128
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Inlämningsuppgift, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp
0220 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp
0320 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inledande matematik eller Matematisk analys i en variabel, eller motsvarande.

Syfte

Kursen syften är att:
 • utveckla ett konstnärligt förhållningssätt och en förmåga att uppfatta, uttrycka och kommunicera arkitektur.
 • utveckla insikter i konstnärliga och kreativa processer.
 • utveckla förståelsen för och förmågan att kunna växla mellan tvådimensionella och tredimensionella representationer.
 • ge en repertoar av grundläggande geometriska former, begrepp, satser och samband innefattande såväl träning i logisk bevisföring som förmågan att tillämpa dem i konstnärliga och kreativa processer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • visa grundläggande färdigheter i att med olika sinnen uppfatta, tolka och kommunicera en situation.
 • visa grundläggande färdigheter i att med olika uttrycksmedel gestalta, visualisera och kommunicera en idé.
 • reflektera över begrepp som komposition, rumslighet och rörelse, stämning och nyanser, form och färg, ljus och skugga.
 • undersöka rummets karaktärer (studier av form, ljus, materialitet, etc.), analysera rumsformer och rumssamband (sektioner och planer) och kommunicera rumsupplevelser (situationer) med skissande för hand som metod.
 • redogöra för och tillämpa grundläggande begrepp inom plan och rymdgeometri för att uttrycka och utforska mönster, symmetrier, strukturer och former.

Innehåll

 • Färg-, form- och rumslaborationer
 • Analytiskt skissande
 • Grundläggande plan- och rymdgeometri

Organisation

Kursen är uppbyggd kring övningar/laborationer som utgår från såväl situationer och platsers som bilders och formers språk och kommunikativa egenskaper.

Kursen övar förmågan att visualisera och kommunicera en idé såväl i text som i bild och modell.

Kursen genomförs i olika miljöer och skalor och med olika komplexitet.

Kursen innehåller litteraturseminarier om grundläggande plan- och rymdgeometri.

Litteratur

Wester, Ture(1984) Structural order in space: the plate-lattice dualism
Ghyka, Matila, The Geometry of Art and Life

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt krävs:
en godkänd arbetsprocess inkluderande
 • genomförda och i dialog redovisade och godkända konstlaborationer
 • redovisat urval av eget skissarbete
 • genomförda och godkända geometrilaborationer
 • aktiv närvaro vid föreläsningar, seminarier, grupparbeten och handledning
samt ett godkänt resultat på skrivningen i geometri.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.